Sprijin material și ajutor financiar pentru persoanele și familiile vulnerabile

 

Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa:

Având în vedere prevederile OUG nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, precum și ale OUG nr. 74 din 2 iunie 2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022, facem următoarele precizări:

I. OUG nr. 63 din 9 mai 2022 are ca obiect instituirea unor măsuri temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile.

Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.

I.I. Categorii de persoane şi familii beneficiare de sprijin material conform art. 3 alin. (1) lit. a) și alin. 4) din OUG nr. 63/2002:

(1) Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

(4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), se înţeleg:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Valoarea nominală a sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde. Reguli de emitere şi distribuţie a acestora

Potrivit art. 5 din OUG nr. 63/2022, sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor

de beneficiari prevăzute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, potrivit art. 13 alin. (2) din OUG nr. 63/2022, se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. la primărie şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A.

II. OUG nr. 74 din 2 iunie 2022 este menită să vină în sprijinul populaţiei, prin acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

În luna iulie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

II.I. Potrivit art. 1 alin.(2) din OUG nr. 74/2022 prin sintagma venituri lunare prevăzută

la alin. (1) se înţelege:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar.

Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate

prevăzute la alin. (2) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Ajutorul financiar prevăzut de OUG nr. 74/2022 se plătește astfel:

Art. 2. Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se plăteşte, din oficiu, în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii.

Art. 3.

(1) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar prevăzut la art. (1) alin. (1) se acordă fiecărui urmaş în parte.

(2) Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. 1 alin. (1), chiar dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracţiuni de lună.

(3) În cazul pensionarilor care, în luna iulie 2022, încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii iulie, la determinarea plafonului prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi.

Art. 4.

(1) Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul în România.

(2) Persoanele care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 1.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved