Serviciile medicale suportate din FNUASS

Asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază de următoarele servicii medicale suportate din FNUASS:

– Servicii medicale profilactice, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii;

– Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgenţă altele decât cele finanţate direct de Ministerul Sănătăţii; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigaţii paraclinice; tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare; prescrierea tratamentului necesar ameliorării sau vindecării, inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţă şi muncă, precum şi cel igieno-dietetic.

– Activităţi de suport, în condiţiile legii.

– Asistenţă medicală primară şi de specialitate ambulatorie la indicaţia medicului de familie, în condiţiile contractului-cadru.

– Servicii medicale de consultaţii şi diagnostic ce pot fi furnizate la distanţă.

– Asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi evaluate. Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare de zi sau continuă și cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, cazare şi masă.

– Asistenţa medicală de recuperare care se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate.

– Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, prevăzute în contractul-cadru.

– Tratamente stomatologice în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

– Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi alte mijloace terapeutice în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru.

– Medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală pentru medicamentele cuprinse în lista de medicamente. Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se elaborează de către MS şi CNAS, cu consultarea CFR, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prescrierea medicamentelor se face cu respectarea protocoalelor terapeutice, elaborate de comisiile de specialitate ale MS, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, iar pentru medicamentele care nu au protocol terapeutic, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului prescriptor.

– Transport sanitar, necesar pentru realizarea unui serviciu medical, în cazurile prevăzute în contractul-cadru.

– Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state. Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.

Decembrie 2022

Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved