Redirecționare 3,5 la sută din impozitul anual datorat la entități nonprofit

Administrația Județeanã a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuiabilii interesați că prin O.G. nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, a fost stabilit dreptul contribuabililor persoane fizice de a opta pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei.

Astfel, entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii.

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.80/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrae Fiscală nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost aprobat modelul și conținutul formularului Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Prin același ordin au fost modificate formularele Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” și Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”fiind astfel actualizată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Menționăm faptul că prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2021.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved