Primăria comunei Ciochina: Anunț organizare concurs

Primăria comunei Ciochina cu sediul in localitatea Ciochina, str. Bisericii nr.1, comuna Ciochina, judetul Ialomita, in baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a prevederilor OUG nr.34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificareasi completarea unor acte normative, anunta organizarea in data de 01.08.2023, a concursului, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi unice contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului :

  • Un post de muncitor calificat – mecanic masini si utilaje, COR 723 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunnei Ciochina;

  • Un post de muncitor calificat – instalator tehnico-sanitar si gaze , COR 712 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunnei Ciochina.

  1. CONDITII DE PARTICIPARE

Conditiile generale de participare:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie sa

îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.15 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022 , precum si cerintele prevazute la art. 542 alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) sa cunoasca limba română, scris şi vorbit;

c) sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;

e) sa aiba stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) sa îndeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor unice contractuale de executie sunt:

Pentru muncitor calificat , mecanic masini si utilaje, COR 723

– absolvent studii generale/profesionale/ sau medii absolvite;

– vechime in specialitatea studiilor- minim 3 ani;

– detinerea permisului categoria B , C , Tr. ;

– fara abateri grave pe linie de circulatie pe drumurile publice;

– abilitati, calitati si aptitudini :

  • sa dea dovada de seriozitate si responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva;

  • sa aiba calitati psihice necesare(spirit de observatie , spirit de initiativa, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu , capacitate de comunicare);

  • sa nu aiba antecedente penale.

Pentru muncitor calificat – instalator tehnico-sanitar si gaze , COR 712

– absolvent studii generale/profesionale/ sau medii absolvite, cu diploma COR de studii corespunzatoare

– vechime in specialitatea studiilor- 3 ani;

– poseda atestat(dovada) pentru calificare instalator tehnico-sanitar si gaze ;

– detinerea permisului categoria B reprezinta un avantaj;

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs (care se poate obtine de la sediul Primariei Ciochina sau de pe site-ul institutiei) ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) documentele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar ;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul in care cazierului judiciar nu este depus la dosar , candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia si tematica concursului

– OUG nr.57 din 3 iulie 2019 –Codul Administrativ-( Consiliul Local – art. 129; Primarul- art. 154-157 si Drepturile şi obligaţiile personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia – art. 549-556);

– Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, Capitolul II, art. 37-40 ;

– Legea nr. 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca , Capitolul IV – art.22;

Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile

şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

– Hotararea nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a OUG nr. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Cap.I-II, art.1-18;

– OUG nr. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tehnologia Instalațiilor Tehnico-Sanitare și de Gaze – Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti 1963.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv

republicările, modificările şi completările acestora.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei CIOCHINA, judetul Ialomita , în data de 01.08.2023.

Calendarul de desfasurare a concursului :

Nr.

Crt.

ACTIVITATI

DATA SI ORA

1.

Publicarea anuntului

29.06.2023

2.

Termenul limita pentru depunerea dosarelor

12.07.2023, ora 16.00

3.

Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor

13.07.2023, ora 13.00

4.

Depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor inscrise

14.07.2023, ora 13.00

5.

Solutionarea si afisarea rezultatelor contestatiilor

14.07.2023, ora 14.30

6.

Organizarea si desfasurarea probei scrise

01.08.2023, ora 10.00

7.

Afisarea rezultatelor probei scrise

01.08.2023, ora 15.30

8.

Depunerea contestatiilor cu privire la proba scrisa

02.08.2023, ora 14.00

9.

Solutionarea si afisarea rezultatelor contestatiilor

02.08.2023, ora 16,30

10.

Sustinerea probei practice si a interviului

03.08.2023, ora 10.00

11.

Afisarea rezultatelor probei practice si a interviului

03.08.2023, ora 14.00

12.

Depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul interviului

04.08.2023, ora 14.00

13.

Solutionarea si afisarea rezultatelor in urma contestatiilor

07.08.2023, ora 10.00

14.

Comunicarea rezultatelor finale

08.08.2023, ora 14.00

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT,

CAMPULUNGEANU VASILE STAN VASILE

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved