PRIMĂRIA ANDRĂȘEȘTI: ANUNȚ LICITAȚIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița, telefon 0243/267544, fax 0243/267544, e-mail: primaria.andrasesti.il@gmail.com, cod fiscal 4231636.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 44 loturi situate în intravilanul localității Andrășești, tarlaua 59 – parcela 1 și tarlaua 53 parcela – 1, aparținând domeniul privat al Comunei Andrășești, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Andrășești nr. 71/31.10.2022 și OUG nr. 57/03.07.2019, după cum urmează:

– lot 1, în suprafață de 919 mp, având număr cadastral 22475, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 2, în suprafață de 1164 mp, având număr cadastral 22476, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 3, în suprafață de 1150 mp, având număr cadastral 22477, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 4, în suprafață de 911 mp, având număr cadastral 22478, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 5, în suprafață de 1150 mp, având număr cadastral 22479, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 6, în suprafață de 1258 mp, având număr cadastral 22480, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 7, în suprafață de 1001 mp, având număr cadastral 22481, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 8, în suprafață de 1081 mp, având număr cadastral 22482, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 9, în suprafață de 1394 mp, având număr cadastral 22483, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 10, în suprafață de 1194 mp, având număr cadastral 22484, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 11, în suprafață de 1254 mp, având număr cadastral 22485, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 12, în suprafață de 1254 mp, având număr cadastral 22486, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 13, în suprafață de 1926 mp, având număr cadastral 22487, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 14, în suprafață de 5247 mp, având număr cadastral 22488, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 15, în suprafață de 2845 mp, având număr cadastral 22489, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 16, în suprafață de 3413 mp, având număr cadastral 22490, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 17, în suprafață de 56 mp, având număr cadastral 22491, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 18, în suprafață de 3505 mp, având număr cadastral 22492, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 19, în suprafață de 2267 mp, având număr cadastral 22493, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 20, în suprafață de 1004 mp, având număr cadastral 22494, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 22, în suprafață de 1007 mp, având număr cadastral 22496, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 23, în suprafață de 1030 mp, având număr cadastral 22497, tarlaua 59, parcela 1;

– lot 2, în suprafață de 1205 mp, având număr cadastral 22429, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 3, în suprafață de 1222 mp, având număr cadastral 22430, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 4, în suprafață de 1213 mp, având număr cadastral 22431, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 5, în suprafață de 1202 mp, având număr cadastral 22432, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 6, în suprafață de 1193 mp, având număr cadastral 22433, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 7, în suprafață de 1540 mp, având număr cadastral 22434, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 8, în suprafață de 1228 mp, având număr cadastral 22435, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 9, în suprafață de 1231 mp, având număr cadastral 22436, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 10, în suprafață de 1322 mp, având număr cadastral 22437, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 11, în suprafață de 885 mp, având număr cadastral 22438, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 12, în suprafață de 885 mp, având număr cadastral 22439, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 13, în suprafață de 886 mp, având număr cadastral 22440, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 14, în suprafață de 1692 mp, având număr cadastral 22441, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 15, în suprafață de 1366 mp, având număr cadastral 22442, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 16, în suprafață de 1821 mp, având număr cadastral 22443, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 17, în suprafață de 3498 mp, având număr cadastral 22444, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 18, în suprafață de 1989 mp, având număr cadastral 22445, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 19, în suprafață de 905 mp, având număr cadastral 22446, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 20, în suprafață de 900 mp, având număr cadastral 22447, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 21, în suprafață de 847 mp, având număr cadastral 22448, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 22, în suprafață de 827 mp, având număr cadastral 22449, tarlaua 53, parcela 1;

– lot 23, în suprafață de 1181 mp, având număr cadastral 22450, tarlaua 53, parcela 1;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Andrășești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 40 lei/exemplar ce se achită în contul comunei Andrășești: RO62 TREZ 3912 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Slobozia, cod fiscal: 4231636 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.01.2023, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.02.2023, ora 14.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.02.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12, județul Ialomița, telefon 0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tb-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.11.2022

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved