Primăria Andrășești: Anunț licitație concesiune 9.152 mp

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Primaria Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița, telefon 0243/267544, fax 0243/267544, e-mail: primaria.andrasesti.il@gmail.com, cod fiscal 4231636.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren intravilan in suprafața de 9.152,04 m.p., aparținând domeniul privat al Comunei Andrășești, identificat cu număr cadastral 278/2, înscris in carte funciară a comunei Andrășești cu nr. 21302, conform HCL 41/19.05.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Andrășești.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Primăriei Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

40 lei/exemplar care se achită numerar la casieria unității sau în contul concedentului: RO62 TREZ 3912 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Slobozia, cod fiscal al concedentului: 4231636 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2022, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2022, ora 14.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Primăriei Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

28.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Andrășești, comuna Andrășești, Strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 51, județul Ialomița

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de contencios administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12, județul Ialomița, telefon 0243/236952, 0243/236587, fax 0243/232266, e-mail: tb-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.07.2022

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved