Primăria Andrășești: Anunț Concurs

Primaria comunei Andrasesti cu sediul in localitea Andrasesti, str. Gherorghe Gr Cantacuzino, nr. 51, judetul Ialomita, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 1. Muncitor calificat – masinist utilaje pentru terasamente (buldoexcavatorist), cod COR 834201 – personal contractual – perioada nedeterminata,

 2. Muncitor calificat – sofer (B, D1), cod COR 832201 – personal contractual – perioada nedeterminata,

 3. SEF SVSU cod COR 931202 – personal contractual – perioada nedeterminata,

Conditii de desfasurare a concursului

 • Proba scrisa se va desfasura in data de 26.06.2023, ora . 10.00 la sediul institutiei

 • Proba practica se va desfasura in data de 28.06.2023, ora 10.00 la sediul institutiei

 • Interviul se va desfasura in data de 30.06.2023, ora 10.00 la sediul institutiei

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenie romana, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aprtinand Spatiului Economic European cu domiciliul in Romania;

 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

 • Are capacitate de exercitiu;

 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

1. Muncitor calificat – masinist utilaje pentru terasamente (buldoexcavatorist)

 • Studii minime : scoala profesionala

 • Permis de conducere categoria B + atestat pentru masini si utilaje pentru terasamente.

2. Muncitor calificat – sofer ( B,D1), cod COR 832201

 • Studii minime : Gimnaziale / Medii

 • Exprienta in domeniu 5 ani

 • Permis de conducere categoria B, C, D1 si E.

 1. Sef SVSU , cod COR 541901

 1. a) Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

 2. b) Certificat de absolvire pentru ocupația Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, sau:

 3. b1) brevet pompier specialist;*

 4. b2) certificat absolvire cadru tehnic PSI;*

 5. b3) certificat absolvire inspector protectie civila;*

 6. * Persoanele care detin brevetele/certificatele mentionate la punctele b1-b3, sunt obligate sa urmeze un curs autorizat si sa obtina certificat de absolvire pentru functia de sef serviciu voluntar, in termen de cel mult 6 luni dupa incadrare.

 7. c) Apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic pentru funcția de Șef S.V.S.U

 8. d) Cunoștințe operare PC – nivel mediu

 9. e) Vechime minim 5 ani

 10. f) Permis de conducere categoria B

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art 6 din HG 286/2011:

 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;

 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta inteplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

 4. Carnetul de munca, sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

 5. Cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

 6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

 7. Curriculum vitae;

 8. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – caracterizare de la ultimul loc de munca ;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit.b-d vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor acestora.

Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 21.06.2023 inclusiv ora 16:00, la registratura Primariei comunei Andrasesti.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Andrasesti, de la domnul Basturea Florin-Secretarul general al comunei Andrasesti si la telefon 0732141375.

Primar,

Vasile Adrian

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved