PRIMARIA AMARA: ANUNT INCHIRIERE

 

Anunţ de participare la licitaţie pentru închiriere a două căsuțe de lemn

1. Informaţii generale privind propietarul: Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, Orașul Amara, Județul Ialomița, CP 927020. Cod fiscal 4427889, tel/fax 0243/233102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Două căsuțe de lemn, cu suprafața de 4 m.p. fiecare, aflate în propietatea privată a orașului Amara, localitatea Amara județul Ialomița, în scopul desfășurării de activități comerciale. Căsuțele sunt amplasate pe un teren aparținând domeniului public al orașului, situat în zona „Primăriei Vechi”, strada Tudor Vladimirescu nr.101, județul Ialomița, număr cadastral 23332, carte funciară nr.23332.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 67 din data de 20.05.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Orașului Amara.

3.2. Denumirea compartimentului din cadrul Primariei Orasului Amara, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul administrație publică, relaţii cu publicul, juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara, orașul Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Ialomița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, se poate achita cu numerar, la casieria Primăriei Orașului Amara.

3.4. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 19.07.2021, ora 16.30.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2020, ora 16.30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Amara, orașul Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Ialomița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.07.2021, ora 13.00, la sediul Primăriei oraşului Amara.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomița, strada Bulevardul Cosminului nr. 12, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel. 0243236952, fax 0243232266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.07.2021.

PRIMAR

Alin-Sorin SANDU

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved