Organizare Concurs Muzeul Județean Ialomița

Muzeul Județean Ialomița cu sediul în imobilul situat în Jud. Ialomița, Mun. Slobozia, Șos. Călărași, km. 93, tarla 822, lot 1, Hala nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier juridic IA

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Serviciul Financiar -Contabil -Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Economist IA

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Serviciul Financiar -Contabil -Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Consilier juridic IA

* Studii: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice

* Cunoștințe operare PC

* Vechime în domeniul studiilor: 5 ani

 

Economist IA:

 

* Studii: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

* Vechime în domeniul studiilor: vechime în specialitate, în instituții publice de minim 5 ani; constituie avantaj vechimea în instituții de cultură

* Cunoştinţe de operare PC și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;

* Capacitate de analiză și sinteză;

* Atenție crescută la detalii și spirit de observație;

* Disponibilitatea la programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea muzeală specifică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019.
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 04.04.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: imobilul situat în Jud. Ialomița, Mun. Slobozia, Șos. Călărași, km. 93, tarla 822, lot 1, Hala nr. 5 , până la data de: 19.04.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 21.04.2023, ora  10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.04.2023, ora 10.00

 

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 25.04.2023, ora 09.00-13.00

 

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.04.2023, ora 10.00

 

7. Susţinerea probei scrise 27.04.2023, ora 10.00

 

8. Afişarea rezultatului probei scrise 27.04.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.04.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.04.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 02.05.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.05.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 03.05.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.05.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 03.05.2023, ora 16.00

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved