Muzeul Național al Agriculturii prezintă: Actul pentru locul de muncă

Documentele din patrimoniul muzeului care privesc relaţiile angajatului la locul de muncă se încadrează în perioada secolului al XIX-lea, începând cu anul 1862. Astfel, găsim recomandări şi mulţumiri pentru munca depusă, informaţii privind renunţarea angajatului la remuneraţia sa, în folosul statului – trebuie precizat că angajatul avea o situaţie materială bună şi lucra în cadrul Ministerului de Justiţie, dovada plăţii remuneraţiei pentru o funcţie, numirea pe o altă funcţie şi promovarea la locul de muncă.

Se observă ştampilarea actelor, timbru sec, numerele de intrare, grafia specifică sfârşitului de secol XIX şi, bineînţeles, caligrafia celui care a întocmit actul respectiv.

Formularea acestor acte este clară, reuşind astfel, după aproape 200 de ani, să ne facă să înţelegem scopul emiterii documentelor.

Redau aici transcrierea a două acte, un document de atestare și unul de numire în funcție.

Atestare: Se atestă prin acesta că dumnealui Ion Gr. Poiănaru, s-a numit copist la acest Tribunal prin ordinul onorabilului Minister al Justiţiei nr. 7419 de la doi august o mie opt sute şaizeci, şi funcţionând până la unsprezece august, o mie opt sute şaizeci şi doi, când numindu-se în alt post, a demisionat. Tot deodată subsemnatul, profitând de ocazie, îşi manifestă mulţumirile sale către dumnealui pentru activitatea şi frumoasa sa conduită, precum şi pentru probele de capacitate ce în acest interval le-a putut da.

Numire în funcţie: Domnule! În urmarea recomandaţiunii făcută de acest Minister prin reportul nr. 52180, Măria Sa Principele Domnitor, prin Decretul nr. 1475 din 31. octombrie anul trecut, binevoind a vă numi profesor provizoriu pentru Catedra de Caligrafie şi Desen la Şcoala Comercială din Bucureşti cu retribuţiunea prevăzută în statutul acelei şcoli şi cu începere de la depunerea jurământului.

Subsemnatul făcându-vă cunoscut despre aceasta, vă invită Domnule, a intra pe dată în îndeplinirea datoriilor funcţiunei ce vi s-a încredinţat.

Primiţi Domnule încredinţarea (de)osebitei mele consideraţii. Ministrul N. Kreţulescu

Andreea Panait,

muzeograf

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved