Marți, 29 martie, Ședință ordinară a CJ Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.03.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

Depunerea jurământului domnului Sava Vasile – consilier județean supleant al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița în data de 16.03.2022.

II. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 10.02.2022;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată, în sistem on-line, a Consiliului Județean Ialomița din 28.02.2022.

III. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2022;

6. proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Instituția Prefectului-Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița și Garda Națională de Mediu prin Comisariatul Județean Ialomița pentru implementarea proiectului „Ialomița casa noastră frumoasă și curată”;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 182/01.10.2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați , faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.178 din 23.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică sala de spectacole „Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2021 – referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;

15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;

16. proiect de hotărâre privind dezafectarea a trei garaje și demolarea imobilului ”Construcție bară 2 garaje”, bunuri ce aparțin domeniului privat al Județului Ialomița;

17. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a Județului Ialomița, situate în str. George Coșbuc, nr. 39, municipiul Slobozia, cartier Slobozia Nouă;

18. proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprins între km 27 + 833 – km 29+471 și DJ 102H cuprins între km 45+262 – Km 46 +963, situate pe raza U.A.T. Comuna Grindu, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Grindu;

19. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând echipamente necesare pentru pregătirea și desfășurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență și a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență, aflate în proprietatea județului Ialomița;

20. proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca și traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport declarați câştigători;

21. proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Ialomița, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost.

IV. Diverse

Informare privind solicitarea RCF Service SRL de aprobare a încetării cu acordul părților a contractului de arenda nr. 3491/2019-V/18.02.2019.

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved