Marți, 16 iulie, Ședința Ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 16.07.2024, ora 11,00 în Sala de ședințe a Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 26.06.2024;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 08.07.2024.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 319 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 321 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2024;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2024 ;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;

6. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie, pe traseele cuprinse în ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” pentru care au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii ;

8. proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Național al Agriculturii a bunului imobil teren, în suprafață de 114 mp, aflat în domeniul public al județului Ialomița;

9. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

10. proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de superficie asupra unui teren proprietate privată a Județului Ialomița constituit în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;

11. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a terenului în suprafață de 55.000 mp, tarlaua 327/4, parcela 13, CF 35923 situat în municipiul Slobozia, aflat domeniul privat al județului Ialomița;

12. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.54/28.03.2024 privind trecerea unor bunuri imobile (teren și construcțiile C2, C3, C4 înscrise în Cartea funciară nr.41074), situate în Municipiul Slobozia, str. Decebal, nr.3, județul Ialomița, din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al statului;

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 26.06.2024 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale – Etapa II”;

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 69 din 25.04.2024 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale – etapa II”, cu modificările și completările ulterioare;

16. proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectiv.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved