Licitație publică conesionare terenuri intravilane din domeniul privat al comunei Ciulnița

Anunţ licitaţie publică pentru concesionarea prin licitaţie publică a 29 terenuri intravilane aparţinând domeniului privat al comunei Ciulnița, judeţul Ialomiţa

1. Informaţii generale privind concedentul în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

– Comuna Ciulnița, cu sediul în comuna Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68, judeţul Ialomiţa, cod fiscal 4231903, telefon/fax 0243/218082, email: primariaciulnita@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

 • 18 loturi de teren intravilan, situate în comuna Ciulnița, FN, jud. Ialomiţa, în suprafață totală de 12.015 mp care aparţin domeniului privat al Comunei Ciulnita, conform caietului de sarcini, HCL Ciulnita 24/23.02.2023 şi temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019 identificate astfel:

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20351, avand o suprafata de 600 mp ;

 • teren intravialn, identificat cu numar cadastral 20354, avand o suprafata de 600 mp, ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20355, avand o suprafata de 600 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20356, avand o suprafata de 600 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20357, avand o suprafata de 600 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20364, avand o suprafata de 597 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20366, avand o suprafata de 600 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20389, avand o suprafata de 600 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20397, avand o suprafata de 654 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20399, avand o suprafata de 691 mp;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20401, avand o suprafata de 500 mp, ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20424, avand o suprafata de 1093 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 23651, avand o suprafata de 1015 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20447, avand o suprafata de 587 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20448, avand o suprafata de 553 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20449 avand o suprafata de 873 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20451, avand o suprafata de 656 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 20365, avand o suprafata de mp 596 mp.

 • 10 loturi de teren intravilan, situate în comuna Ciulnița, FN, jud. Ialomiţa, în suprafață totală de 6.076 mp care aparţin domeniului privat al Comunei Ciulnita, conform caietului de sarcini, HCL Ciulnita 68/12.05.2023 şi temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel:

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24878, avand o suprafata de 600 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24897, avand o suprafata de 676 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24870, avand o suprafata de 600 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24896, avand o suprafata de 600 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 25195, avand o suprafata de 600 mp ;

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24879, avand o suprafata de 600 mp ; 

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 25194, avand o suprafata de 600 mp ; 

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24880, avand o suprafata de 600 mp ; 

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24898, avand o suprafata de 600 mp ; 

 • teren intravilan, identificat cu numar cadastral 24869, avand o suprafata de 600 mp 

 • teren intravilan situat în comuna Ciulnița, sat Poiana, str. Luncii, nr. 3, jud. Ialomiţa, în suprafață de 1833 mp, înscris in cartea funciara 24871, cu numărul cadastral 24871 care aparţin domeniului privat al Comunei Ciulnita, conform caietului de sarcini, HCL Ciulnita 68/12.05.2023 şi temeiului legal O.U.G. 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

– la cerere de la sediul Comunei Ciulnița sau electronic, prin e-mail la primariaciulnita@yahoo.com.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

– Compartimentul Cadastru și Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Ciulnita din cadrul Comunei Ciulnița, Strada Matei Basarab, nr. 68, judeţul Ialomiţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

– 150 lei/exemplar şi se achită numerar la casieria Comunei Ciulnița, comuna Ciulnița, Strada Matei Basarab, nr. 68, judeţul Ialomiţa.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.08.2023, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2023, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Cadastru și Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Ciulnita, comuna Ciulnița, Strada Matei Basarab, nr. 68, judeţul Ialomiţa.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun două exemplare original și copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.08.2023, ora 11.00, la sediul Comunei Ciulnița, comuna Ciulnița, Strada Matei Basarab, nr. 68, judeţul Ialomiţa.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

– Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomiţa, Slobozia, bdul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, tel:0243/236952, Fax: 0243/232266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.07.2023

Prezentul anunț îl anulează pe cel publicat în pagina 9 din Monitorul Oficial nr.135 din data de 21.07.2023.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved