Joi, 26 iunie, ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 26.05.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 20.04.2022

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Fuerea Sorin;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

3. proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 222//25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 120 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții: ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2021;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;

13. proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022 / sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțare;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XII-a – 04 iunie 2022;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării concursului ,,Universul Științelor” – Ediția a II-a – 04-05 iunie 2022;

17. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022”;

18. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenurilor în suprafață de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A;

19. proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 – km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia;

20. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

21. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, potrivit OUG nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;

22. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 – Km 35 + 400”;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – km 12+800”;

24. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved