Hotărârea 144 a Consiliului Județean Ialomița

 

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18047/2020 – A din 20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Raportul de specialitate nr. 18071/2020 – G din 20.08.2020 al Direcţiei Coordonare Organizare;

– Avizul nr. 18570/2020 -U din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;

– Avizul nr. 18614/2020 – Q din 27.08.2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;

– Avizul nr. 18548/2020 – Q din 27.08.2020 al Comisiei economico – financiare și agricultură;

– Avizul nr. 18654/2020 – G din 28.08.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie;

– Avizul nr. 18640/2020 – Y din 28.08.2020 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe,

– Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020;

În conformitate cu:

– Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

– Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

– Hotărârea Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea Guvernului nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art. 64 alin. (1) și alin. (3) și art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020.

Art.2 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, și spre știință Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată în presa locală și pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREȘEDINTE,

Emil – Cătălin GRIGORE

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul general al judeţului Ialomiţa,

Adrian-Robert IONESCU

Nr. 144 Rd/Oc

Adoptată la Slobozia NRF

Astăzi 31.08.2020 2 ex.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved