Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)

obţinută de pe pajişte, pentru anul 2023

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 29589/2022 – E din 14.11.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 9204 din 10.11.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

– Raportul de specialitate nr. 29669/2022 – M din 15.11.2022 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

– Avizul nr. 32428/2022 – S din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte în cuantum de 30,00 lei/tonă pentru anul 2023, în vederea determinării preţului concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 1 ianuarie 2023.

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează pentru legalitate,

MARIAN PAVEL Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

Nr. 250 Rd/Oc

Adoptată la Slobozia TGV

Astăzi 15.12.2022 2 ex.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved