Hotărâre CJ Ialomița privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 30489/2023 – H din 22.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 9581 din 21.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

– Raportul de specialitate nr. 30512/2023 – B din 22.11.2023 al Direcției Investiției și Servicii Publice;

– Avizul nr. 33461/2023 – B din 19.12.2023 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 84 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2024, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

a) grâu – 0,90 lei/kg;

b) orz – 0,80 lei/kg;

c) rapiţă – 1,50 lei/kg;

d) floarea soarelui – 1,50 lei/kg;

f) porumb – 0,90 lei/kg.

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretarul General al Județului Ialomița Adrian Robert IONESCU

Nr. 324

Adoptată la Slobozia

Astăzi, 21.12.2023


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved