H otărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 29893/2022 – J din 16.11.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 9204 din 14.11.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

– Raportul de specialitate nr. 29910/2022 – S din 16.11.2022 al Direcției Investiției și Servicii Publice;

– Avizul nr. 32426/2022 – Q din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 84 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2023, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

a) grâu – 1,20 lei/kg;

b) orz – 1,20 lei/kg;

c) rapiţă – 2,60 lei/kg;

d) floarea soarelui – 2,60 lei/kg;

e) porumb – 1,24 lei/kg.

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează pentru legalitate,

MARIAN PAVEL Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

____________________________________________________

Nr. 249 Rd/Oc

Adoptată la Slobozia NRF

Astăzi 15.12.2022 2 ex.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved