H O T Ă R Â R E privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2023

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 32096/2022 – G din 09.12.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

– Raportul de specialitate comun al Direcției Buget Finanțe, Direcției investiții și Servicii Publice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 32099/2022 – W din 09.12.2022;

– Avizul nr. 32538/2022 – M din 14.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;

– Avizul nr. 32420/2022 – K din 14.12.2022 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;

– Avizul nr. 32461/2022 – O din 14.12.2022 al Comisiei urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;

– Avizul nr. 32453/2022 – M din 14.12.2022 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

– Avizul nr. 32474/2022 – I din 14.12.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie.

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 139 alin. (2) din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003;

– prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;

– prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996;

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se stabilesc taxele pentru avizarea de către Arhitectul șef al Județului Ialomița cu sprijinul Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii/scanări de pe documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5(1) La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea şi/sau accesul în zona drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, administratorul drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii suprafeţelor contracte de utilizare.

(2) Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, prin amplasarea supraterană a unor construcții sau subterană a unor conducte, reţele de telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de eliberare a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul județean și a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2023, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Ialomița în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, potrivit anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă taxele și tarifele pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art. 9 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 – 5 și 7 – 8 , prevăzute în anexele 1 – 6 și 8 – 9 la prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023.

Art. 10 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 01.01.2023.

Art. 12 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi adusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează pentru legalitate,

MARIAN PAVEL Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

Nr. 246 Rd/Oc

Adoptată la Slobozia TGV

Astăzi 15.12.2022 2 ex.

Anexa nr. 1

TAXE

pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

în domeniul construcțiilor

În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate.

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, în mediul urban, diferențiate, în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită, după cum urmează:

 1. pana la 150 m.p. inclusiv: 6,00 lei

 2. intre 151 si 250 m.p. inclusiv: 7,00 lei

 3. intre 251 si 500 m.p. inclusiv: 9,00 lei

 4. intre 501 si 750 m.p. inclusiv: 12,00 lei

 5. intre 751 si 1000 m.p. inclusiv: 14,00 lei

 6. peste 1000 m.p. : 14,00 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește 1000 mp

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilita conform alin. 1.

3.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița este de 15,00 lei.

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. Pentru această taxă valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii.

6.Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele prevăzute la punctul 5, este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv a instalațiilor aferente acestora. Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia.

7. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

8. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

9. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol, și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu 15,00 lei.

10.Taxa pentru eliberarea autorizației necesară pentru lucrările pentru organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

11.Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

12.Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în suprafață ocupată de construcție, este de 8,00 lei pentru fiecare mp de suprafață ocupată de construcție.

13.Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13,00 lei, pentru fiecare racord.

Scutirile de taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se aplică conform art. 476 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr.2

TAXA

pentru avizarea Autorizaţiei de construire/desfiinţare

Taxa pentru avizarea Autorizaţiei de construire/desfiinţare se calculează în funcţie de numărul de avize şi acorduri solicitate în certificatul de urbanism astfel:

20,00 lei/aviz înmulţit cu numărul avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism emis în vederea aprobării planului urbanistic şi de amenajarea teritoriului, respectiv în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Anexa nr. 3

TAXE

pentru avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism de tip P.U.Z.(Plan Urbanistic Zonal) si P.U.D.(Plan Urbanistic de Detaliu)

Taxa pentru avizarea de către Arhitectul Șef al Județului Ialomița cu sprijinul Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal si Plan Urbanistic de Detaliu, inițiate de persoane fizice sau juridice este diferențiata, în funcție de suprafața terenurilor studiate, după cum urmează:

 1. până la 10.000 m.p., inclusiv; 300,00 lei;

 2. între 10.001 m.p. și 500.000 m.p., inclusiv; 450,00 lei;

 3. peste 500.001 m.p. 550,00 lei

Anexa nr. 4

TAXE

pentru realizarea de fotocopii/scanari de pe documente

produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Pentru realizarea de fotocopii de pe orice document elaborat sau deţinut de Consiliul Judeţean Ialomiţa se utilizează următoarele taxe:

 • 2,00 lei pentru fotocopierea/scanarea unei pagini de format A4;

 • 3,00 lei pentru fotocopierea /scanarea unei file de format A4;

 • 4,00 lei pentru fotocopierea/scanarea unei pagini format A3

 • 5,00 lei pentru fotocopierea/scanarea unei file de format A3.

Anexa nr. 5

TARIFE

pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces, privind amplasarea unor obiective în zona drumurilor județene

A. ACORDUL PREALABIL

a1. fără constatare pe teren 50 lei

a2. cu constatare pe teren cu mijloc de transport

asigurat de beneficiar 100 lei

a3. prelungirea valabilității 30 lei

B. ACORDUL PREALABIL pentru utilizare temporară 40 lei

C. ACORD PREALABIL pentru documentațiile de urbanism-

P.U.Z, P.U.D. 60 lei

D. AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI/SAU DE ACCES ÎN

ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE

d1 fără constatare pe teren 100 lei

d2 cu constatare pe teren cu mijloc de transport asigurat de beneficiar 140 lei

d3 actualizarea sau prelungirea valabilității 30 lei

E. AUTORIZAŢIE PENTRU EXECUŢIA SUB-SUPRA TRAVERSĂRII LA DRUMURILE JUDEŢENE

e1. fără constatare pe teren 150lei

e2. cu constatare pe teren cu mijloc de transport

asigurat de beneficiar 195 lei

F. SCHIMBAREA DESTINAŢIEI INIŢIALE

f1. acord prealabil 60 lei

f2. autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumurilor

județene 90 lei

Anexa nr. 6

TARIFE

pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor județene

 1. CONDUCTE ŢIŢEI SAU ALTE PRODUSE PETROLIERE

a1. subtraversare drum pietruit 2,00 lei/ml/lună

a2. subtraversare drum modernizat 2,50 lei/ml/lună

a3. instalații de conducte în lungul drumului pozate subteran

a3a. în ampriza drumului 4,00 lei/ml/lună

a3b. în zona de siguranță 3,00 lei/ml/lună

a4. instalații de conducte în canale tehnice ale

podurilor și pasajelor sau legate de suprastructura

ori infrastructura acestora 5,00 lei/ml/lună

B.1 REŢELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI INFRASTRUCTURĂ, ORI ALTE INSTALAŢII SAU CONSTRUCŢII DE ACEST GEN

b1.1 traversare aeriană 0,50 lei/ml/lună

b1.2 subtraversare drum pietruit 0,80 lei/ml/lună

b1.3 subtraversare drum modernizat 1,50 lei/ml/lună

b1.4 instalații în ampriză, în lungul drumului 1,00 lei/ml/lună

b1.5 instalații în zona de siguranță, în lungul drumului 0,50 lei/ml/luna

b1.6 instalații și cabluri în canale tehnice ale podurilor

și pasajelor sau legate deasupra, ori infrastructura

acestora 7,00 lei/ml/lună

B.2 CABLURI SI ELEMENTE COMPONENTE ALE INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII ELECTRONICE

b2.1 cabluri direct îngropate în săpătură sub partea carosabilă

din ampriza străzilor urbane categoria I (subtraversare) situate

în localități rang 2 si 3 2,70 lei/ml/an

b2.2 cabluri direct îngropate în/sub partea noncarosabilă

din ampriza străzilor urbane categoria I situate în localități

rang 2 si 3 0,69 lei/ml/an

b2.3 cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din ampriza

drumului ( străzilor urbane categoria I) situate în localități

rang 2 si 3 **** 52,51 lei/mp/an

C. CĂI FERATE INDUSTRIALE

c1. traversare drum pietruit 15,00 lei/ml/lună

c2. traversare drum modernizat 25,00 lei/ml/lună

c3. instalate în zona de siguranță a drumului 9,50 lei/ml/lună

c4. instalate în ampriza drumului 18,50 lei/ml/lună

D. LOCURI DE PARCARE APARŢINÂND ADMINISTRATORULUI DRUMULUI JUDEŢEAN, ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE DESERVIRE DIN ZONA DRUMURILOR PUBLICE 1,50 lei/mp/lună

E. ECHIPAMENTE TEHNICE CARE FAC PARTE DIN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ, TELECOMUNICAŢII, TRANSPORT ÎN COMUN, AUTOMATE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ ŞI ALTELE DE ACEASTĂ NATURĂ 0,40 lei/mp/lună

F. PANOURI PUBLICITARE

f1.suprafaţa panoului 18,50 lei/mp/lună

f2. suprafața teren ocupat* 2,00 lei/mp/lună

G. SPATIU CU DESTINAŢIE COMERCIALĂ ** 1,50 lei/mp/lună

H. ACCES LA DIFERITE OBIECTIVE (SPAŢII DE DISTRIBUŢIE

CARBURANŢI, HOTELURI, MOTELURI, DEPOZITE EN GROSS ,

SHOW ROOM etc.) *** 0,40 lei/mp/lună

I. UTILIZARE TEMPORARĂ A ZONEI DRUMULUI JUDEŢEAN 0,45 lei/mp/zi

N O T Ă

* Suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața proiecției orizontale a panoului la care se adaugă 1m de jur împrejur;

** Suprafața minimă tarifată va fi suprafața obiectivului amplasat plus 1m de jur împrejur;

*** Suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața terenului ocupată de acces (când accesul este situat în intravilan) și cu suprafața terenului ocupată de acces la care se adaugă suprafața benzilor de accelerare și decelerare, după caz, (când accesul este situat în extravilan sau pentru virare la stânga);

**** Tarife maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm³ și 0,08 cm³

Anexă nr. 7

METODOLOGIA

privind stabilirea, aplicarea și perceperea tarifelor de eliberare a acordului prealabil, autorizației de amplasare și/sau de acces la drumul județean și a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.1 (1) Consiliul Județean Ialomița în calitate de administrator al drumurilor județene poate accepta amplasarea de construcții, conducte, instalații, rețele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, platforme carosabile, panouri publicitare în zona drumurilor județene, cu condiția ca aceasta să nu aducă prejudicii drumului și siguranței traficului rutier în condițiile legii.

(2) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant, Acordul prealabil, sau comunicarea Refuzului justificat de emitere a Acordului, după caz;

(3) Acordul prealabil/ Refuzul de emitere a Acordului prealabil și Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului județean vor fi semnate de președintele Consiliului Județean Ialomița, directorul executiv al Direcției de Investiții și Servicii Publice și persoana care l-a întocmit.

(4) La eliberarea autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean a construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare, beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului județean, încheie un contract cu administratorul drumului județean pentru utilizarea și/sau accesul în zona acestuia cu excepția cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea și/sau accesul în zona drumului, acest lucru se va menționa în contract.

Art.2 (1) În lipsa autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean pentru construcții, conducte, instalații, rețele edilitare, echipamente, accese, refugii auto, platforme carosabile, panouri publicitare, administratorul drumului notifică beneficiarul să desființeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice. Aceleași prevederi se aplică și în cazul nerespectării condițiilor prevăzute în acordul prealabil și în autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului județean.

(2) Amplasarea și executarea lucrărilor în zona drumurilor județene a construcțiilor, conductelor, instalațiilor, rețelelor edilitare, echipamentelor, acceselor, refugiilor auto, platforme carosabile și panouri publicitare se face cu respectarea documentației de execuție vizată spre neschimbare, autorizației de amplasare și/sau acces la drumul județean și a contractului pentru utilizare și acces în zona drumului județean, încheiat în condițiile legii.

(3) În cazul în care nu sunt respectate condițiile stabilite în alineatul precedent, precum și în cazul în care nu se achită tariful aferent utilizării și accesului în zona drumului județean (ocuparea amprizei și a zonei de siguranță), beneficiarul este obligat să desființeze pe cheltuiala sa obiectivul autorizat, în termenul stabilit de administratorul drumului.

(4) În situația nerespectării acestui termen, administratorul drumului va proceda la desființarea lucrărilor executate în zona drumului sau închiderea căilor de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.3 Acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la drumul județean se emit pentru o anumită funcție și/sau destinație a obiectivului. La schimbarea funcției și/sau a destinației, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului drumului județean pentru noua situație, cu reluarea procedurilor prevăzute în prezenta metodologie.

Art.4 Stabilirea și aplicarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene se va face de Direcția de Investiții și Servicii Publice, conform prezentei metodologii.

Art.5 Plata tarifelor se face la casieria Consiliului Județean Ialomița sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.

Capitolul II. Stabilirea tarifelor

Art.6 Valoarea contractului pentru utilizare și acces în zona drumului județean se stabilește utilizând tarifele aprobate.

Art.7 Informațiile cu privire la existența și conținutul obligației utilizatorilor drumurilor județene de a plăti tarifele de utilizare și cuantumul acestora vor fi furnizate la faza de proiectare, prin acordul prealabil.

Art.8 Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului județean, se eliberează pe baza certificatului de urbanism, acordului prealabil și a documentației de execuție a obiectivului în zona drumului județean și va fi utilizată pentru eliberarea Autorizației de construire a obiectivului.

Capitolul III Aplicarea și perceperea tarifelor

Art.9 Tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene se aplică începând cu data de 01.01.2023.

Art.10 Pentru utilizarea temporară a zonei drumurilor județene tarifele se percep începând cu data încheierii contractului de utilizare a zonei drumului județean, iar plata se va face la semnarea contractului de către ambele părți.

Art.11 (1) Pentru utilizarea permanentă a zonei drumurilor județene tarifele se percep anual și se plătesc integral în primul trimestru al fiecărui an calendaristic, în termen de 20 de zile de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 31 martie.

(2) Pentru contractele încheiate în timpul anului calendaristic tarifele se percep începând cu data de întâi a lunii următoare datei încheierii contractului, corespunzător perioadei rămase din an şi se vor plăti în termen de 20 de zile de la emiterea facturii, urmând ca pentru anii următori să se procedeze conform alin. (1).

Art.12 Contractul de utilizare și acces în zona drumului județean rămâne valabil dacă au fost executate lucrările în zona drumului județean, chiar dacă obiectivele de investiții nu funcționează sau lucrările nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire.

Art.13 Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor județene, numai dacă se realizează acces la drumurile județene sau alte lucrări în ampriza și în zona de siguranță, pentru utilizarea acestora.

Art.14 (1) Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau acces in zona drumului județean se încasează la eliberarea acestora.

(2) Tarifele pentru prelungirea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau acces in zona drumului județean se încasează la eliberarea acestora.

Art.15 În cazul obținerii autorizației de desființare a construcției, titularul contractului pentru utilizare a zonei drumului județean va depune solicitarea de reziliere, însoțită de un exemplar al autorizației de desființare. Contractul va fi reziliat după verificarea pe teren, începând cu data de întâi a lunii următoare solicitării de reziliere.

Art.16 În cazul în care intervin modificări ale suprafețelor sau lungimilor tarifate în contract din motive obiective, beneficiarul contractului are obligația să solicite printr-o notificare administratorului drumului județean întocmirea unui act adițional. Actul adițional va intra în vigoare cu data de întâi a lunii următoare datei procesului verbal de verificare în teren a categoriilor de lucrări tarifate în contract.

Art.17 Tarifele pentru eliberarea acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean, nu se datorează pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public al statului, pentru lucrările de interes public județean sau local, precum și pentru lucrări privind construcții ale căror beneficiari sunt instituțiile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Art.18 Tarifele de utilizare a suprafețelor din zona drumului județean nu se aplică pentru :

a) acces la locuințe și anexe gospodărești;

b) rețele de utilități publice de apă, canalizare, gaze și electricitate, racorduri și branșamente ale acestora, amplasate în ampriza și zona de siguranță a drumului județean;

c) lucrări de interes public național, județean sau local;

d) unități bugetare de asistență socială și de educație (spitale, cămine de persoane vârstnice, centre de protecție a copiilor sau persoane cu handicap, creșe, școli, grădinițe);

e) lăcașuri de cult, inclusiv pentru construcțiile anexe ale acestora;

f) infrastructura de transport și distribuție gaze și energie electrică, conform art.12 alin. 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

g) operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilități publice, conform Legii serviciului de alimentare cu apă si canalizare nr. 241/2006 art.27 alin. 2 și în temeiul Ordonanței nr.43/1997 privind regimul drumurilor art. 47 alin. 9.

Anexa nr.8

TARIFE

pentru prestaţiile specifice realizate de către Autoritatea Județeană de Transport în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

Nr. crt.

Prestaţia specifică

Tarife

1

Eliberarea licenţei de traseu județean pentru autovehicule active necesare efectuării traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an)

42 lei

2

Înlocuirea licenţei de traseu județean ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii operatorului de transport, a adresei sediului/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a vehiculului (tarif pentru o bucată).

117lei

Tariful pentru o prestaţie specifica, aferent eliberării licenței de traseu pentru o perioadă diferită de cea prevăzută în prezentul tabel, se stabilește cu multiplu lunar al tarifului perceput pentru un an.

Anexa nr.9

ALTE TAXE ȘI TARIFE LOCALE

 1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes județean pentru expoziții, târguri, conferințe și alte asemenea activități este :

– pentru organizarea și desfășurarea de conferințe și alte asemenea activități – 3,50 lei/mp/zi;

– pentru organizarea și desfășurarea de expoziții, târguri și alte asemenea activități în care organizatorii sau participanții depozitează materiale, realizează unele lucrări, se desfac produse ce fac obiectul comerțului, ori locurile publice sunt ocupate de către organizatori sau participanți cu construcții provizorii autorizate – 4,00 lei/mp/zi.

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a spațiilor se reduce cu 50% pentru evenimentele cu durata mai mică de 4 ore.

Instituțiile publice care au încheiat protocoale in diverse domenii de activitate cu Consiliul Județean Ialomița sunt scutite de plata, precum si Societatea Naționala de Cruce Roșie Română – Filiala Ialomița, in conformitate cu prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare.

Tarifele pentru utilizarea temporară a sălii “Europa” în totalitate(foaier, garderobă, cușete, ecran, sonorizare, lumini, etc.) sunt după cum urmează:

Nr. crt.

ACTIVITATE DESFAȘURATA

U/M

Zile lucrătoare

Zile libere sau sărbători legale

1.

Spectacole, concerte cu intrare cu vânzare bilete

lei/ora

1000,00

2000,00

2.

Pentru repetiții, amenajări anterioare și ulterioare desfășurării spectacolelor sau a altor programe cu vânzare de bilete

lei/ora

500,00

700,00

3.

Spectacole, concerte cu intrarea liberă

lei/ora

250,00

400,00

4.

Pentru repetiții, amenajări anterioare și ulterioare desfășurării spectacolelor sau a altor programe cu intrarea liberă

lei/ora

300,00

500,00

5.

Pentru conferințe, ședințe

lei/ora

500,00

800,00

6.

Pentru serbări și spectacole organizate de ONG-uri

lei/ora

400,00

700,00

7.

Închiriere foaier pentru diverse activități

lei/ora

400,00

700,00

Sala de spectacole “Europa” se poate utiliza în baza unei cereri scrise aprobată de Președintele Consiliului Județean Ialomița și înaintată cu cel puțin 5 zile înaintea evenimentului, pe bază de convenție scrisă.

Se pot acorda gratuități sau scutiri pentru utilizarea sălii de spectacole cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Ialomița, cu ocazia unor evenimente deosebite sau manifestări dedicate sărbătorii naționale sau în cadrul unor programe sociale, educative, culturale, pentru instituțiile publice.

2. Taxe individuale pentru vizitarea muzeelor şi caselor memoriale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița:

– Casa memorială “Ionel Perlea”

-10,00 lei adulți

– 5,00 lei pensionari

– 80% gratuitate pentru elevi și studenți

– gratuitate pentru delegații oficiale și alte delegații cu caracter cultural, veterani și persoane cu dizabilități.

– Muzeul Național al Agriculturii Slobozia -8,00 lei

– Muzeul Județean Ialomița – 4,00 lei

– Secția de Artă și Cultură Religioasă Maia – 2,00 lei

– Baza de cercetare și expunere muzeală „Orașul de Floci” – 2,00 lei

– Beneficiază de reducere cu 75% pentru accesul în muzee:

a) elevii și studenții (în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011);

b) adulții cu handicap mediu și ușor (în conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliul județean, taxa este de 32,00 lei/copie.

Reducerile sau scutirile de la plata taxelor se vor acorda conform prevederilor art. 487 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved