„Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023”

Consiliul Județean Ialomița a dat publicității „Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023”. Pentru cititorii ziarului Ialomița, publicăm informațiile importante ale ghidului.

CAPITOLUL II – CRITERII DE ELIGIBILITATE

2.1 Eligibilitatea solicitantului.

Pentru a fi eligibili la o finanţare nerambursabilă solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. solicitantul trebuie să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform prevederilor de la punctul 1.2. lit j); pentru domeniul sport persoana juridică deține și certificat de identitate sportivă;

 2. să nu aibă datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale în care au sediul, la bugetul Judeţului Ialomiţa sau la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;

 3. să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare;

 4. să aibă alte surse de finanţare în cuantum de minim 10% din valoarea totală eligibilǎ a proiectului;

 5. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să fie deja în stare de dizolvare sau lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 6. să aibă prevăzut în statut activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;

 7. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;

 8. să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate;

 9. documentaţia solicitanţilor să fie depusă înaintea datei limită stabilită de autoritatea finanţatoare.

 10. art.12 din Legea nr. 350/2005.

2.2 Eligibilitatea proiectului.

Domeniu de aplicare

Potrivit dispoziţiilor prezentului ghid, nu se acordă finanţări pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului (proceduri de amenajări interioare, extindere, lucrări de construcţii etc.) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. Domeniile pentru care se aplică prezentul ghid sunt:

 1. sǎnǎtate și educație antidrog;

 2. educaţie;

 3. cultură, culte și religie;

 4. protecţia mediului;

 5. sport;

 6. promovarea turistică a județului

În cazul în care pentru unul sau mai multe domenii nu se depune nici un proiect sau se depun numai proiecte neeligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui, în condiţiile legii, aceste fonduri domeniilor pentru care există proiecte sau acţiuni/activităţi eligibile.

Activităţile/Acţiunile pot consta în: festivaluri organizate pe teritoriul judeţului, diverse expoziţii – pictură, sculptură, foto etc. (pentru domeniile educaţie şi culte/religie), aniversări/comemorări, editare şi lansare de carte sau publicaţii cu caracter educativ sau ştiinţific, recitaluri, concursuri pe teme educaţionale, de mediu, artistice, acţiuni de ecologizare, plantare de perdele de protecţie forestiere, tabere de creaţie, vizite didactice, congrese, simpozioane, şi altele asemenea desfăşurate în judeţ, participări la concursuri naţionale şi internaționale în domeniile precizate.

CJI va asigura finanțare pentru o singură activitate de interes public județean/local care se va desfășura în afara județului Ialomița, pentru un solicitant. Fac excepție de la această prevedere participările la concursuri naționale și internaționale pentru domeniul sport.

Menţionăm că activităţile de mai sus sunt cu titlu de exemplificare şi ele pot fi completate cu proiecte adecvate domeniilor de aplicare.

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor:

2.3.1. Cheltuieli eligibile

a) închirieri: săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii etc), echipamente, mijloace de transport pe perioada desfășurării activităților punctuale finanțate.

b) fondurile de premiere în cazul organizării concursurilor nu pot depăși 30% din valoarea eligibilă a proiectului; valoarea maximǎ acordată din bugetul județului Ialomița pentru un premiu pentru competiții individuale este de 500 lei cumulat, putând fi acordat în bani sau bunuri specifice proiectului; iar la echipe maxim 100 de lei/persoană. ( exceptarea de la premiere a reprezentanților legali sau a coordonatorilor de proiect și persoanele fizice beneficiare a finanțării).

c) transport: bilete şi abonamente de transport, transport echipamente şi materiale, bonuri de carburant (în limita a 7,5 l/100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă). Se vor accepta decontare doar bonuri de carburant emise de stații de alimentare combustibil care au acoperire națională sau internațională.

d) cazare şi masă: cazarea şi masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului într-o structură de primire turistică de maxim 3 stele. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput. Masa se decontează în cuantum de 50 de lei/zi/persoană.

e) materiale consumabile: saci menaj, mǎnuși, unelte, rechizite birotică (hârtie, toner, cartuş imprimantă, markere, pixuri, mape etc.), materiale sanitare (inclusiv măști de protecție);

f) material vegetal, pomi, puieți, butași, rǎsaduri, semințe;

g) achiziţionare servicii de genul: servicii transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, servicii tipărire ( materiale publicitare, reviste, cărţi, etc.);

h) publicitate: acţiuni promoţionale ale proiectului (costuri legate de diseminarea informaţiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoţionale, postări pe paginile de socializare etc.);

i) dotări: obiecte de inventar în limita a 20% din totalul valorii finanțării nerambursabile acordate cu condiția să se demonstreze faptul că reprezintă o componentă indispensabilă implementării proiectului, fără ca valoarea individuală a bunurilor achiziționate să depășească 2.500 lei.

j) cheltuieli cu arbitrajul în limitele și condițiile prevăzute de HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; cu excepția reprezentanților legali sau membrilor O.N.G – ului, ori persoanei fizice beneficiari ai finanțării.

2.3.2. Cheltuieli neeligibile:

a) costuri administrative (apă, canal, electricitate, telefon, internet, gaze naturale, costuri de încălzire etc.);

b) cheltuieli salariale ale beneficiarului finanţării şi diurna;

c) plata cǎtre persoane fizice sau juridice care se ȋncadreazǎ la categoria onorarii cu excepția celor prevăzute la pt.2.3.1 lit.j) din prezentul ghid;

d) cheltuieli pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor;

e) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;

f) achiziţii de terenuri;

g) achiziţia, reabilitarea, construirea, renovarea de clădiri, reparaţii;

h) achiziţia de vehicule sau componentele acestora (anvelope, părţi caroserie etc.), reparaţii şi servicii de întreţinere;

i) băuturi alcoolice şi tutun, room service şi minibar;

j) transport în regim de taxi;

k) premierea elevilor olimpici ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar în curs;

l) efectuarea de teste Covid-19.

Orice contribuţie în natură raportată de către beneficiar nu poate constitui justificarea părţii de cofinanţare a solicitantului prevăzute la clauza nr.1.3, pct. g.

CAPITOLUL III – PROCEDURA DE SOLICITARE A FINANŢĂRII

Dosarul de participare la selecţia de oferte trebuie să conţină următoarele documente:

 1. formular tip de solicitare a finanţării, conform Anexei 1. Odatǎ cu depunerea cererii de finanțare solicitantul va preciza ȋn mod expres domeniul pentru care aplicǎ ȋn vederea obținerii unei finanțǎri nerambursabile. În cazul organizǎrii de concursuri, cererea de finanțare va fi ȋnsoțitǎ și de regulamentul (propriu) de organizare și premiere a concursului; În cazul implementării proiectului cu sprijinul unor parteneri se vor anexa parteneriatele/acordul entităților implicate privind participarea la proiect cu specificarea activităților și modalităților de susținere a beneficiarului;

 2. declaraţie de imparţialitate a persoanei care reprezintă solicitantul – Anexa 2;

 3. declaraţie pe propria răspundere că este eligibil din punct de vedere financiar – Anexa 3, respectiv Anexa 3.1;

 4. bugetul proiectului – Anexa 4;

 5. copie a actului constitutiv, a statutului, ultima versiune şi a certificatului de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice;

 6. declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul va respecta toate măsurile sanitare impuse de pandamia Covid-19 în activitățile desfășurate (număr maxim participanți, distanțare socială, purtatul obligatoriu al măștii, dezinfectarea obligatorie, termoscanarea etc)-Anexa 8;

Toate copiile documentelor depuse vor fi semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”.

Modificarea modelelor standard sau omiterea informaţiilor înscrise în câmpurile formularelor, conduce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Nu vor participa la selecţia de proiecte dosarele incomplete sau cele care conţin documente întocmite incorect.

CAPITOLUL IV – PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR

4.3. Criteriile de evaluare şi selecţie

Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se va face de către Comisia de evaluare pe baza criteriilor de selecţie aprobate prin prezentul Ghid.

Criteriile de evaluare și selecţie pentru aprobarea cererilor de finanţare, trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive, concurenţiale, a capacităţii solicitanţilor de a finaliza activitatea propusă pentru finanţare, având în vederea îndeplinirea următoarelor condiţii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

1.Relevanță și coerență

35

1.1. Care este impactul social al proiectului?

10

1.2.Câte de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă?

(Obiective SMART S- specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

10

1.3.Câte de clar definit și strategic este ales Grupul/grupurile țintă? Care este dimensiunea grupului țintă căruia îi este adresat proiectul?

Grup țintă:

– între 1 -20 persoane – 2 pcte

– între 21- 40 persoane – 4 pcte

– între 41- 60 persoane – 7 pcte

Peste 60 persoane – 10 pcte

10

1.4.În ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare? (ex.soluții inovatoare, modele de bună practică ce pot fi multiplicate, continuarea unei tradiții etc.)

5

2.Metodologie

25

2.1.Cât de necesare, realiste și coerente între ele sunt activitățile propuse în cadrul proiectului?

5

2.2.Câte de clar și realist este calendarul proiectului?

5

2.3.Câte de coerente sunt activitățile propuse în raport cu obiectivele proiectului? (coerență=obiective-activități-rezultate-împact în rândul grupului țintă și al comunității)

10

2.4.Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului în raport cu activitățile propruse?

5

3.Buget și eficiența costurilor

30

3.1.În ce măsură bugetul este clar realist și detaliat pe capitole de cheltuieli?

15

3.2.În ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului?

15

4.Caracterul acțiunii

10

4.1.internaţional

10

4.2.național

8

4.3.interjudețean/regional

6

4.4.județean

5

4.5.local

3

Total

100

Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propunere trebuie să întrunească un punctaj total minim de 60 puncte. În cazul în care punctajul total obţinut de o propunere de proiect este mai mic de 60 puncte proiectul nu este eligibil de a primi finanţare.

Dacă urmare a solicitării de clarificări transmisă de comisia de evaluare solicitantul nu răspunde în 3 zile lucrătoare/răspunsul nu este concludent/prin răspuns se modifică proiectul sau se crește valoarea finanțării, proiectul va fi respins.

Finanțarea aprobată poate fi aceeași sau mai mică decât cea solicitată. În scopul stabilirii valorii finanțării pe parcursul evaluării comisia de selecție poate solicita clarificări cu privire la aspectele neclare privind activitățile/obiectivele/bugetul proiectului.

Nu toate propunerile care vor întruni punctajele minime necesare vor putea primi finanţare. Vor obţine finanţare proiectele care întrunesc, în ordine descrescătoare, punctajele cele mai mari, alocarea sumelor făcându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved