DEPUNEREA SITUAȚIIlLOR FINANCIARE ÎN ANUL 2022

Administrația Județeanã a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale, companiile, asociațiile, fundațiile, sindicatele și alte entități au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
Astfel, termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale ANAF sunt următoarele:
a) 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare, respectiv 1 aprilie 2022;
b) 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către asociați, fundații, subunități cu sediul în străinătate, respectiv 2 mai 2022;
c) 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, respectiv 31 mai 2022.

Situațiile financiare/raportările anuale se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente pe site-ul www.anaf.ro – secțiunea Servicii online/Declarații electronice/ Descărcare declarații în formă electronică și se depun pe portalul www.eguvernare.ro, semnate cu certificate digital calificat.
Recomandăm contribuabililor să aibă în vedere verificarea coerenței și corectitudinii datelor și corelarea informațiilor reflectate în declarațiile de impozite și taxe cu informațiile/datele/ impozitele înscrise în situațiile financiare/ raportările anuale pentru evitarea neconcordanțelor.

ŞEF ADMINISTRAŢIE
Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved