Cumpărarea de vechime

 

* Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

Aplicarea prevederilor OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii („cumpărarea de vechime”).

Ordonanța de Urgență nr.163/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28.09.2020 şi, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.

1. Poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat şi care optează să achite contribuţia de asigurări sociale pe o perioadă de cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului de asigurare, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

  • nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la data de 1 septembrie 2021, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

2. La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

2.1 Contractul de asigurare socială, prevăzut la alin. (1), se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

2.2. În situaţia în care contractul de asigurare socială se încheie de către mandatarul persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, împreună cu declaraţia prevăzută la pct. 2 acesta va prezenta actul său de identitate, în original şi copie, precum şi procura specială autentificată în condiţiile legii.

2.3. Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale actualizată, datorată de persoana asigurată. Procura va conţine, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

3. Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 163/2020 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului).

3.1. Perioadele de timp prevăzute la pct. 3, sunt numai cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile privind vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr.

163/2020 poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 – 01.09.2021.

Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 6 ani calendaristici anteriori încheierii contractului.

4.1. În intervalul de 6 ani calendaristici anteriori încheierii contractului de

asigurare socială, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, situate în acest interval.

5. Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

(2) Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

(3) În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), atunci când, în cadrul unei luni, există o fracţiune de lună de asigurare, realizată conform legii, pentru acoperirea perioadei neasigurate este admisibilă încheierea contractului de asigurare socială conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru întreaga lună.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute în vedere veniturile asigurate, cumulate.

6. Perioadele pentru care persoanele prevăzute la art. I din OUG nr. 163/2020 achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.

(2) Venitul lunar asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, prevăzut la alin. (2), la câştigul salarial mediu brut din luna încheierii contractului de asigurare socială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

  1. Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică încă nu a comunicat câştigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig salarial mediu brut comunicat.

  2. Punctajul lunar calculat în condiţiile alin. (3) şi (4) se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare socială pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.

7. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2021.

(2) Contractul de asigurare socială încheiat conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

  1. În situaţia în care la data de 31 august 2021 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

  2. Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

8. După alineatul (1) al articolului 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul

unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) În situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, angajatorii au încetat activitatea şi/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informaţiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă informaţiile introduse în baza de date, în cadrul activităţii de preluare din carnetele de muncă, sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât şi carnetele de muncă scanate.

(1^2) Dispoziţiile alin. (1^1) vizează situaţiile intervenite ulterior creării arhivei electronice.”

Voicu Daniel Ioan

DIRECTOR EXECUTIV


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved