CONVOCATOR A.G.A. TRANSMAR IALOMITA

Administratorul unic al Societății Comerciale TRANSMAR IALOMITA S.A., cu sediul social în strada Filaturii nr. 12, Slobozia, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/158/1991, având CIF RO 2073076, dl. Popescu Marian, în temeiul Art. 111 și Art 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale astfel cum a fost modificată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

societății pentru toți acționarii înscriși în Registrrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 28.04.2022, la data de 29.05.2022, ora 10:00 la Slobozia, strada Filaturii nr. 12, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021;

  2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorului și descărcarea de gestiune pentru anul 2021;

  3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori referitor la bilanțul contabil pe anul 2021;

  4. Ratificarea Hotărârii administratorului unic în legătură cu dezmembrarea lotului cu nr. Cadastral 40180;

  5. Prezentarea și discutarea modului de rambursare a creanței pe care acționarul majoritar o deține împotriva Societății, având în vedere cererea pe care acesta a înaintat-o societății.

Acționarii pot face în scris propuneri adresate administratorului pentru completarea ordinii de zi în cel mult 15 zile după publicarea convocării, învederea publicării și aducerii la cunoștință celorlorlalți acționari.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, adunarea se reprogramează pentru data de 30.05.2022, ora 10:00.

Administrator unic,

Popescu Marian

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved