Consiliul Județean Ialomița: Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 16357/2023 – F din 21.06.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

– Adresa nr. 3363 din 09.06.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa;

– Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 249 din 15.12.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023;

– Raportul de specialitate nr. 16381/2023 – H din 21.06.2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

– Avizul nr. 16780/2023 – J din 27.06.2023 al Comisiei economico-financiare şi agricultură,

În conformitate cu:

– prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 84 alin. (4), (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 2023, se stabilesc prețurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:

a) grâu – 0,80 lei/kg;

b) orz – 0,70 lei/kg;

c) rapiţă – 1,50 lei/kg;

d) floarea soarelui – 1,50 lei/kg;

e) porumb – 0,80 lei/kg.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 249 din 15.12.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023.

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu data de 1 iulie 2023.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretarul General al Județului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

Nr. 151

Adoptată la Slobozia

Astăzi 28.06.2023

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved