Consiliul Județean Ialomița: Anunț licitație

ANUNŢ DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând

domeniul privat al județului Ialomița

 1. Informații generale privind concedentul : județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul

în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă

încheierea unui contract de concesiune a unor terenuri aparținând domeniului privat al județului Ialomița și administrate de Consiliul județean Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice. Terenurile sunt amplasate în intravilanul comunei Vlădeni, județul Ialomița, având următoarele elemente de identificare:

 • Teren curți-construcții în suprafață de 20.000 mp situat pe str.Mihai Viteazul, nr. 66A (tarla 43, 51), înscris în cartea funciară nr. 26573 ;

 • Teren arabil în suprafața de 48.755 mp situat pe str. Mihai Viteazul nr. 95A (tarla 102, 3 – parcela 1173,1175 ; 75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,88,89,90,91), înscris în cartea funciară nr. 22575.

Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

completările și modificările ulterioare și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 135 din 30.05.2023.

 1. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

  1. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la

care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița ;

  1. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului ;

  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 03.07.2023, ora 16.30

 1. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de

atribuire.

  1. Data limită de depunere a ofertelor :­­ 10.07.2023, ora 16.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului

Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

  1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă într-

un singur exemplar, conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 11.07.

2023, ora 10,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței : Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării :

08.06.2023.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved