Consiliul Judetean Ialomita: ANUNT DE LICITATIE

 

ANUNȚ DE LICITAȚIE

  1. Informații generale privind concendentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail cji@cicnet.ro

  2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă terenul în suprafața de 307,6144 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, înscris în cartea funciară 21837, situat în extravilanul comunei Giurgeni. Terenul se află în proprietatea privată a județului Ialomița, fiind concesionat conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 152 din 29.07.2022

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietului de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cjialomita.ro secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri către Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, situat la etajul 3, camera 52 al Consiliului Județean Ialomița.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: Contravaloarea documentației de atribuire este de 50,00 lei și se pot achita la casieria concedentului;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.08.2022 ora 16:30.

4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire;

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.09.2022 ora 14:00;

4.2. Adresa la care trebuie depusă ofertele: Ofertele vor depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției nr. 1, la registratură;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar original, conform documentației de atribuire.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.09.2022 ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala de ședințe;

6. Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, localitatea Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel. 0243/236952, fax 0243/236587 (centrala), fax: 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, infopubil@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării 02/08/2022.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved