CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ DE LICITAȚIE

ANUNŢ DE LICITAȚIE

privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând

domeniul public al județului Ialomița

 1. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro

 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate:

 • teren în suprafață de 191.268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, nr. FN, categoria de folosință – curți-constrcții;

 • teren în suprafață de 48.276 mp, înscris în CF nr. 21467 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21467, situat în extravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, categoria de folosință – arabil;

Bunurile aparțin domeniului public al județului Ialomița, destinate pentru construirea de parc fotovoltaic, concesionate conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 12.02.2024.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietului de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Direcției Achiziții și Patrimoniu, contra cost.

  2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:Direcția Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, situat la parter, camera 16, în sediul Județului Ialomița;

  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire:

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei/exemplar în numerar și se achită la casieria concedentului;

  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03. 2024, ora 16.00

 1. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de

atribuire.

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2024, ora 16.00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului

Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, la registratură.

  1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:27.03.2024, ora 11,00 la sediul județului Ialomița, din municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr.21, parter, în sala de ședințe.

 2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro.

 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.02.2024.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved