CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ DE LICITAȚIE

 1. Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro

 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unui bun aparținând domeniului privat al județului Ialomița în suprafață de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni, identificat în carte funciară nr. 22076. Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 29.03.2023.

 3. Informații privind documentația de atribuire: conform caietului de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

  2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița;

  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :

Contravaloarea documentației de atribuire este de 50,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului;

  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.04. 2023, ora 16.30

 1. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire.

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 25.04.2023, ora 16.30

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul județului Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.

  1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un exemplar, conform documentației de atribuire.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.04.

2023, ora 10,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.

 1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro la termenele stabilite de instanță.

 2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2023.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved