Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

În data de 4 iunie 2021 a fost aprobată Legea nr. 154 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 105/1999 privind privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată apoi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 / 07.06.2021. Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, Casa Județeană de Pensii Ialomița analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021.

Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediul casei județene de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale.

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.

Voicu Daniel – Ioan

DIRECTOR EXECUTIV

Acte necesare indemnizație soț supravietuitor (copii)

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de O.G.nr.105/1999, aprobată prin Legea 189/2000, modificată si completată prin Legea nr.154/2021 se depun personal la Casa Judeteana de Pensii Ialomița, loc. Slobozia, str. Lacului, nr. 10, în zilele de luni până joi între orele 8.00-14.00 și vineri între orele 08.00-12.00 la ghișeul nr. 2 destinat exclusiv pentru preluarea actelor.

În situația în care din motive întemeiate solicitantul nu se poate prezenta pesonal actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială.

Pentru persoanele cu domiciliul in străinătate: Cererile însotite de actele necesare se depun la Casa Județeana de Pensii a județului în care a avut ultimul domiciliu în România; Documentele care se transmit prin posta electronica la adresa de e-mail: cjpialomita@cnpp.ro vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original de catre solicitant sau mandatarul acestuia la Casa Judeteana de Pensii Ialomița, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte; Suplimentar la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar sau certificat de viață

Acte solicitant: Cerere și declarație tip (se găsesc pe site sau la ghișeul instituției); Certificatul de deces al sotului; Actul de identitate al solicitantului; Certificatul de naștere al solicitantului; Certificatul de căsătorie al solicitantului daca s-a schimbat numele în urma căsătoriei; Hotărâri de divorț (daca este cazul) și/sau certificate de căsătorie și deces pentru soții anteriori (daca este cazul) pentru dovedirea evoluției numelui; Copie hotărâre și decizie de încadrare în drepturile prevăzute de Legea nr.189/2000 pentru sotul decedat; Extras de cont (dacă se plătește în cont); obigatoriu se vor depune acte doveditoare atat pentru solicitant cat si pentru sotul decedat că se respectă prevederile art.9 din Legea nr. 154/2021

Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist, precum şi copiilor acestora„, cum ar fi: Arhivele Statului; Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS); Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER); Alte instituții abilitate.

Acte necesare dovedirii calității de persecutat din motive etnice al sotului solicitantului, care la data decesului nu avea stabilită calitatea de beneficiar al O.G. nr.105/1999:

In situatia in care sotul decedat nu a beneficiat de prevederile ordonanţei O.G. nr. 105/1999 sotul supravietuitor acestuia va trebui sa faca dovada încadrării în situaţiile prevăzute la art. 1 a titularului decedat cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: acte eliberate de Crucea Roşie Internaţionala; acte eliberate de lagarele de concentrare; livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detasamentele de munca obligatorie; carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie; carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev; adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Romane sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.; buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria; acte eliberate de primăria oraşelor respective; certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti; adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria; alte asemenea acte oficiale.

Dovedirea incadrarii in situatiile prevazute de art.1 din OG nr. 105/1999 se poate proba cu martori, limitativ doar in urmatoarele cazuri: din actele oficiale rezulta doar data de inceput a perioadei de persecutie se poate proba cu martori stabilirea intervalului de timp pentru care se solicita drepturi conform legii; cand institutiile de mai sus atesta lipsa actelor oficiale, dovada persecutiei etnice se poate face prin declaraţie cu martori.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved