Comunicat de presă al Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile: aplicarea prevederilor Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/09.03.2021; aplicarea, în anul 2021, a unor articole din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; alte prevederi aplicabile în anul 2021.

Potrivit acestor acte normative facem următoarele precizări:

1.Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.380 lei.

Mențiune: noua valoare a câştigului salarial mediu brut se are în vedere începând cu data de 12 martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

Pentru perioada 1 ianuarie – 11 martie a.c. se va avea în vedere valoarea de 5.429lei a câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, aprobată prin Legea nr. 6/2020.

Valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii martie 2021 este: (5.429 lei x 9 zile/23 zile) + (5.380 lei x 14 zile/23 zile) = 5.399 lei.

2. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 16/2021, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

  1. în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.380 lei;

  2. în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.690lei.

Mențiune: noile cuantumuri ale ajutorului de deces de 5.380lei, respectiv de 2.690lei, se aplicǎ începând cu data de 12martie a.c., data intrării în vigoare a Legii nr. 16/2021.

Pentru perioada 1 ianuarie – 11martie a.c. se vor avea în vedere cuantumurile ajutorului de deces, aprobate prin Legea nr. 6/2020, respectiv:

  1. în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;

  2. în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715lei.

3. În conformitate cu prevederile art. 138 şi ale art. 1381 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cotele de contribuţii de asigurǎri sociale sunt următoarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010 263 12 2M1 0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010 263 12 2M1 0 18>Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

d) 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

3.1. Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 138din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

3.1.1.Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

3.1.2. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contribuţii şi în anul 2021.

3.2. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

4. În conformitatecu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎeste 2.300 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021.

5. Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 800 lei.

6. În anul 2021 valoarea punctului de pensie se menţine la 1.442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.

7. Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate reprezintă 80 % din valoarea unui punct de pensie.

În anul 2021, indemnizaţia de însoţitor se menţine la 1.154 lei.

8.În anul 2021, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la 1,41.

9. Indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 96 alin.(3) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

(25 puncte procentuale – 3,75 puncte procentuale) / 25 puncte procentuale = 0,85000

10. Conform prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilireasalariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.300 lei.

10.1. Prin excepţie, începând cu aceeaşi dată, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei.

Mențiune:Începând cu data de 13 ianuarie 2021, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

11. În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Potrivit prevederilor art. 18 alin.(1) din Legea nr.16/2021, în anul 2021pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.

12.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 16/2021, în anul 2021, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card se menține la 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Voicu Daniel – Ioan

DIRECTOR EXECUTIV

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved