Comuna Stelnica: Licitație închiriere trei cabinete medicale

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul în Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod poștal 927230, tel/fax: 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com,

anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea în data de 21.07.2023 pentru urmatorele spații ce aparțin domeniului public al comunei Stelnica:

* Trei spații cu destinația de cabinete medicale, situate în cladirea Dispensar medical în Comuna Stelnica, sat Stelnica, Str. Prelungirea Noua Generație, Nr. 2, Jud. Ialomița, având CF.20929, Număr Cadastral 20929, apartinând domeniului public al Comunei Stelnica, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Stelnica 63/31.10.2022 și HCL Comuna Stelnica Nr. 55/28.09.2022 ce vine in completare HCL Comuna Stelnica Nr. 36/30.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel:

– Spațiul 1: Cabinet Medicină generală în suprafață de 15,20 mp

– Spațiul 2: Cabinet Recoltare probe analize medicale/ Medicină generală în suprafață de 22,25 mp

– Spațiul 3: Cabinet Medicină de familie (22,25mp) + cabinet tratamente (15,80mp) – în suprafață totală de 38,05 mp

Nivelul minim al pretului de închiriere a spațiiilor + dotări și echipamente, a fost stabilit prin HCL nr.63/ 31.10.2022, HCL Comuna Stelnica Nr. 55/28.09.2022 ce vine în completare HCL Comuna Stelnica Nr. 36/30.06.2022, și se regășește în caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitație este de 100 Ron / participant.

Documentația de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garanția de participare reprezintă contravaloarea a 2 (doua) chirii, si se calculează în functie de suprafața spațiului pentru care se ofertează, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod poștal 927230, până la data de 21.08.2023, orele 09.00.

Ofertanții vor depune o singură ofertă redactată în limba româna.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 09.08.2023, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise în data de 21.08.2023, orele 11.00 în Sala de Ședințe a Primăriei Comunei Stelnica.

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoană de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

BRATEȘ COSTEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved