Comuna Stelnica: Anunț licitație 2

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul în Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, în data de 21.07.2023, pentru urmatorele spații ce aparțin domeniului public al comunei Stelnica:

Trei spații cu destinația de cabinete medicale, situate în cladirea Dispensar medical în Comuna Stelnica, sat Stelnica, Str. Prelungirea Noua Generație, Nr. 2, Jud. Ialomița, având CF.20929, Număr Cadastral 20929, apartinând domeniului public al Comunei Stelnica, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Stelnica 63/31.10.2022 și HCL Comuna Stelnica Nr. 55/28.09.2022 ce vine in completare HCL Comuna Stelnica Nr. 36/30.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel:

– Spațiul 1 – Cabinet Medicină generală în suprafață de 15,20 mp

– Spațiul 2 – Cabinet Medicină generală în suprafață de 22,50 mp

– SpAțiul 3 – Cabinet Medicină de familie (22,25mp) + cabinet tratamente (15,80mp) – în suprafață totală de 38,05 mp

Nivelul minim al pretului de inchiriere a spatiiilor + dotari si echipamente, a fost stabilit prin HCL nr.63/ 31.10.2022, HCL Comuna Stelnica Nr. 55/28.09.2022 ce vine in completare HCL Comuna Stelnica Nr. 36/30.06.2022, și se regășește în caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitatie este de 100 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garantia de participare reprezinta contravaloarea a 2 (doua) chirii, si se calculeaza in functie de suprafața spațiului pentru care se ofertează, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 10.11.2023, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 13.07.2023, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 21.07.2023, orele 11.00 în Sala de Ședinte a Primariei Comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoană de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

BRATES COSTEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved