Comuna Stelnica: Anunț de licitație

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul în Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod poștal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea în data de 19.07.2024, pentru : Spațiul 4 – Cabinet Medicină internă + cardiologie în suprafață de 31,95 mp, situat în cladirea Dispensar medical din Comuna Stelnica, sat Stelnica, Str. Prelungirea Noua Generație, Nr. 2, Jud. Ialomița, având CF.20929, Număr Cadastral 20929, apartinând domeniului public al Comunei Stelnica, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Stelnica Nr. 36/30.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Taxa de participare la licitație este de 100 Ron / participant.

Documentația de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garanția de participare reprezintă contravaloarea a 2 (doua) chirii, și se calculează în funcție de suprafața spațiului pentru care se ofertează, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod poștal 927230, până la data de 19.07.2024, orele 09.00.

Ofertanții vor depune o singură ofertă redactată în limba româna.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 11.07.2024, ora 14.00

Ofertele vor fi deschise în data de 19.07.2024, orele 11.00 în Sala de Ședințe a Primăriei Comunei Stelnica.

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Comunei Stelnica , departamentul Urbanism, sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com

PRIMAR,

BRATEȘ COSTEL


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved