Comuna Stelnica: Anunț de licitație 1

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul în Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea în data de 24.07.2023, pentru urmatorele terenuri ce aparțin domeniului privat al comunei Stelnica:

Teren în suprafață de 200 mp, situat în intravilanul Comunei Stelnica, sat Maltezi, str. Eroilor Aviatori, nr.21, înscris în CF nr. 22282 Stelnica, identificat cu Numar Cadastral 22282, destinat pentru cultivare legume în solarii, apartinând domeniului privat al Comunei Stelnica conform caietului de sarcini, H.C.L. Stelnica , Nr.43/29.05.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019;

– Teren în suprafață totală de 207 mp, din care: 151 mp situat în intravilanul Comunei Stelnica și 56 mp în extravilanul Comunei Stelnica, sat Stelnica, str. Nufărului, nr.5, înscris în CF nr. 22285 , identificat cu Numar Cadastral 22285, apartinând domeniului privat al Comunei Stelnica, destinat pentru spațiu comercial, conform caietului de sarcini, H.C.L. Stelnica, Nr.42/29.05.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Nivelul minim al pretului de închiriere a terenurilor, a fost stabilit prin HCL Comuna Stelnica nr.43/ 29.05.2023, HCL Comuna Stelnica Nr. 42/29.05.2023, și se regășește în caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitatie este de 100 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garantia de participare reprezinta contravaloarea a 2 (doua) chirii, si se calculeaza in functie de suprafața spațiului pentru care se ofertează, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 24.07.2023, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 14.07.2023, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 24.07.2023, orele 11.00 în Sala de Ședinte a Primariei Comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoană de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

BRATEȘ COSTEL


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved