Competențe privind verificarea documentară

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informeză contribuabilii interesați că potrivit prevederilor art. 148 din Codul de procedură fiscală, pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.

Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal.

În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale declarate de contribuabil, se procedează după cum urmează:

– dacă nu sunt necesare documente suplimentare, se intocmeste proiectul actului administrativ fiscal, precum și invitația pentru audiere care sunt comunicate contribuabilului. Cu ocazia audierii contribuabilului își exprimă punctul de vedere asupra constatărilor cuprinse în proiectul actului administrativ fiscal;

– dacă sunt necesare și alte documente pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale, odată cu solicitarea documentelor necesare, contribuabilul este înștiințat despre constatările efectuate. După analiza documentelor prezentate, se întocmește proiectul actului administrativ fiscal și invitația pentru audiere, pentru formularea punctului de vedere al contribuabilului;

– dacă în urma analizei documentelor solicitate nu sunt identificate elemente care să conducă la verificarea bazei de impunere aferentă impozitului/taxei/contribuției procedura de verificare documentară incetează.

În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil în termen de 30 de zile de la comunicarea înştiinţării sau documentele prezentate sunt insuficiente, organul fiscal stabileşte diferenţele de creanţe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere.

Decizia de impunere este o decizie sub rezerva verificării ulterioare.

Prin Ordinul nr. 3632 din 5 octombrie 2020 au fost stabilite persoanele competente pentru efectuarea verificării documentare, astfel: funcţionarii publici cu atribuţii de inspecţie fiscală; funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală; funcţionarii publici cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice (doar pentru impozitul pe venit).

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved