CJ LICITATIE

  1. Informații generale privind concendentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail cji@cicnet.ro
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă terenul în suprafața de 432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, cu destinația –  construirea de capacități economice. Terenul este identificat prin nr. cadastral 26545,  situat în intravilanul   municipiului Urziceni și se  află în proprietatea privată a județului Ialomița, fiind concesionat conform O.U.G.  nr. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 83 din 27.04.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire:  se regăsesc în  caietului de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cjialomita.ro  secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri către Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra cost.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, situat la etajul 3, camera 52 al Consiliului Județean Ialomița.

3.3 Costul și condițiile de plată  pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: Contravaloarea documentației de atribuire este de 20,00 lei și se pot achita  la casieria concedentului;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.05.2021 ora 16:30.

  1. 4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire;

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.06.2021 ora 16:30;

4.2. Adresa la care trebuie depusă ofertele: Ofertele vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției nr. 1, la registratură;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un  exemplar original, conform documentației de atribuire.

  1. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.2021 ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter, în sala de ședințe;
  2. Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, localitatea Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, județul Ialomița, tel. 0243/236952, fax 0243/236587 (centrala), fax: 0243/232266,  e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, infopubil@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării 06/05/2021.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved