CJ IALOMITA: ANUNȚ DE PARTICIPARE

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni în conformitate cu programul anual pentru anul 2022, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Pentru a participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa.

Bugetul programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 16/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2022. Suma de 500 000 lei, aprobată este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

  • Sănătate și educație antidrog: 50.000 lei
  • Educație: 100.000 lei
  • Cultură, culte și religie: 100.000 lei
  • Protecția mediului: 50.000 lei
  • Sport 200.000 lei

Un beneficiar poate contracta doar o finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Ialomița în cursul anului 2022.

Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 10.02.2022 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 01.04.2022 ora 14:00, la registratura Consiliului Județean Ialomița.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 04.04.2022 – 22.04.2022.

Documentaţia pentru elaborarea propunerii de proiect (ghidul și formularele) precum şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare Organizare, Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 236, site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact: Buzu Creola-Daniela și Zikovski Iuliana.

Finanțarea proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, dar nu mai puțin de 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 39 din 25.II.2022, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved