ANUNȚ privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate IGSU

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomița recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Pentru anul de învățământ 2021 – 2022, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecției socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

b) 2 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere model 2021 se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau site-ul oficial Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Condiții de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criterii specifice:

  1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

  2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;

  3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

  4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Documente necesare pentru recrutare:

  1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

  2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere; b) diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2021; c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie); d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

f) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; g) curriculum vitae – Europass (CV); h) autobiografia (întocmită conform; i) tabelul nominal cu rudele candidatului; j) cazierul judiciar; k) 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); l) adeverința medicală eliberată de medicul de familie; m) consimțământul informat; n) adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate; o) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; p) extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar; r) documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul); s) documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor/altor etnii sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială; t) documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat.

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere proveniența din sistemul de protecţie socială și prezintă hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz, a instanței de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 23 iulie 2021.

Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 21 iulie 2021.

Probele de concurs pentru candidații la Facultatea de Pompieri se susțin potrivit arondării la centrul de selecție de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Susținerea probelor de admitere. Proba eliminatorie de evaluarea performanței fizice se susține în perioada 16-22 august 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25-26 august 2021.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada de 28-29 august 2021 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Taxa de înscriere la concurs se achită, de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 26 – 29 iulie 2021.

Documentele pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic, în timpul programului normal de lucru, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la structura de resurse umane a inspectoratului.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița la numărul de telefon 0243.232.396, interior 27008, 27128, 27129 sau pot consulta Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021 disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved