Anunț primaria Andrășești

Primaria comunei Andrasesti cu sediul in localitea Andrasesti, str. Gherorghe Gr Cantacuzino, nr. 51, judetul Ialomita, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

  • REFERENT – CLASA III, grad profesional debutant – Compartiment Cadastru, Urbanism si amenajarea teritoriului, registrul agricolprotectia muncii si protectie civila,

Conditii de desfasurare a concursului

  • Proba scrisa se va desfasura in data de 15.12.2023, ora . 10.00 la sediul institutiei

  • Interviul se va desfasura in data de 20.12.2023, ora 10.00 la sediul institutiei

Conditii generale de participare la concurs :

  • Are cetatenie romana, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aprtinand Spatiului Economic European cu domiciliul in Romania;

  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

  • Are capacitate de exercitiu;

  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

  • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

  • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

formularul de înscriere;

curriculum vitate, modelul european;

copia actului de identitate;

copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; •cazierul judiciar;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 04.12.2023 inclusiv ora 16:00, la registratura Primariei comunei Andrasesti.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Andrasesti, de la doamna Copelea Lucica – telefon 0732 141 376.

Primar,

Vasile Adrian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved