Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri domeniul privat comuna Bărcănești

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Denumirea: Comuna Bărcănești, județul Ialomița.

Codul fiscal: 4365271.

Adresa: Comuna Bărcănești, șos.Mihai Viteazul, nr.174.

Numărul de telefon: 0243/285000.

Numărul de fax: 0243/ 285121.

Adresa de e-mail: clbarcanesti@yahoo.com.

Persoană de contact: Preda Ion.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

a) Terenul în suprafață de 1,6705 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe șos. Mihai Viteazul, nr.172, cartea funciară nr. 20817, număr cadastral 20817, având categoria de folosință curți -constructii = 0,5058 ha și categoria de folosință arabil =1,1647 ha.

b) Terenul în suprafață de 0,9300 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58, cartea funciară nr. 27406, număr cadastral 27406, categoria de folosință arabil.

c) Terenul în suprafață de 0,9300 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58A, cartea funciară nr. 27407, număr cadastral 27407, categoria de folosință arabil.

d) Terenul în suprafață de 0,9441 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58B, cartea funciară nr. 27408 , număr cadastral 27408,categoria de folosință arabil.

Terenurile se concesionează pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice și centrale electrice fotovoltaice, concesionarul având posibilitatea de a realiza investiţiile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii acestuia şi producerea energiei regenerabile.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Bărcănești nr.46 din data de 08.06.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bărcănești, adresa șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.06.2022, ora.14.00.

4. Informaţii privind ofertele: conform Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.07.2022, orele 14.oo

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Data de 07.07.2022, ora 10.00, la sediul comunei Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița pentru terenul în suprafață de 1,6705 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe șos. Mihai Viteazul, nr.172, cartea funciară nr. 20817, număr cadastral 20817, având categoria de folosință curți – constructii = 0,5058 ha și categoria de folosință arabil = 1,1647 ha.

* Data de 07.07.2022, ora 11.30, la sediul comunei Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița pentru terenul în suprafață de 0,9300 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58, cartea funciară nr. 27406, număr cadastral 27406 ,categoria de folosință ‚arabil’

* Data de 07.07.2022, ora 13.00, la sediul comunei Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița pentru terenul în suprafață de 0,9300 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58A, cartea funciară nr. 27407 , număr cadastral 27407, categoria de folosință arabil.

* Data de 07.07.2022, ora 14.30, la sediul comunei Bărcănești, șos. Mihai Viteazul, nr.174, județul Ialomița pentru terenul în suprafață de 0,9441 ha, aparținând domeniului privat al comunei Bărcănești, situat pe str. Maria Mărculescu, nr.58B, cartea funciară nr. 27408, număr cadastral 27408, categoria de folosință arabil.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa, Mun.Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, judeţul Ialomiţa, Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: trdalomita-pgref@iust.ro. infopubil@iust.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.06.2022

Primar

Radu Nicolae

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved