Anunţ de participare la licitaţie pentru concesionare teren domeniu privat

1.Informaţii generale privind concedentul : Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, Orașul Amara, Județul Ialomița, CP 927020. Cod fiscal 4427889, tel/fax 0243/233102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii :

Teren în suprafață de 207 m.p., situat în str. Stadionului, nr. 1A, identificat cu nr. cadastral 28978, orașul Amara, Jud. Ialomița.

Terenul aparţine domeniului privat.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Orășenesc Amara nr. 95 din data de 29.07.2021.

3. Documentația: se regăseste în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Orașului Amara.

3.2. Denumirea compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul administrație publică, relaţii cu publicul, juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara, orașul Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Ialomița.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar, la caseria Primăriei Orașului Amara.

3.4. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări : 04.11.2021, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele : Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.11.2021, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Amara, orașul Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Ialomița.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.11.2021, ora 14.30, la sediul Primăriei oraşului Amara.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomița, Bulevardul Cosminului, nr. 12, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel. 0243236952, fax 0243232266, e-mail tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.10.2021.

PRIMAR,

Alin-Sorin SANDU

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved