Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Stelnica, Strada : Eroilor Aviatori, nr. 58, judetul Ialomita, tel/fax: 0243/361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, cod fiscal: 4364799.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren in suprafata de 781 mp situatat in intravilanul Comunei Stelnica, str. Caisilor, nr.11, inscris in CF nr.21994 Stelnica, identificat cu NC 21994, conform H.C.L. nr.22/28.05.2020 si temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Primariei Comunei Stelnica, compartiment: Urbanism.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment: Urbanism din cadrul Primariei Comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, Comuna Stelnica, judetul Ialomita.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10 lei la caseria Primariei Comunei Stelnica.

4. Informaţii privind ofertele: se regasesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 9.07.2020, ora 14.00

4.2. Data limită de depunere a ofertelor: 15/07/2020 , ora 09.00.

4.3. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment: Urbanism din cadrul Primariei Comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, Comuna Stelnica, judetul Ialomita.

4.4. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 singur exemplar si 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.07.2020, ora 11.00 , in Sala de Sedinte a Consiliului Local Stelnica, strada Eroilor Aviatori, nr. 58, județul Ialomița.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Ialomita, Slobozia, str. B-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, Judetul Ialomita,Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.06.2020.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved