ANUNȚ DE LICITAȚIE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA FETEȘTI

 

1.Informatii generale privind proprietarul:

Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.

2.Informatii generale privind obiectul vânzării clădirii fostei centrale termice CT7:

Imobilul (clădire) fostă centrală termică CT7, este înscris în C.F. nr. 25857, având N.C. nr. 25857, în suprafață de 480,00 mp, situată în municipiul Fetești, strada Vasile Lupu, aparținând domeniului privat, cu destinația de prestări servicii, centru pentru servicii medicale sau activități conexe actului medical.

Vânzarea se face conform art. 129, alin.(6), lit.b) și art. 314 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din data de 29.07.2020 .

Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare oferit.

Pretul minim de pornire la licitatia pentru vânzarea clădirii, fosta centrala CT7, este de 27.670,00 lei fara TVA calculat conform raport de evaluare, iar ofertantul declarat câștigător al licitației pentru clădirea fostei centrale termice, va încheia un contract de constituire al dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru terenul aferent în suprafață de 900,00 mp, prețul superficiei va fi calculat conform H.C.L. nr. 18/29.01.2020, în valoare de 1,95 lei/mp/an.

Documente necesare si conditiile participarii la licitatia pentru vanzarea imobilului (cladire) fosta centrala termica CT7, sunt mentionate la cap. 5 in caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. Fetesti nr. 59 din 26.03.2020, modificata si completata prin H.C.L. Fetesti nr. 111 din 29.07.2020. In completare la documentele solicitate mai sus ofertantii vor depune obligatoriu documente eliberate de autoritatea competenta sau acte legale de constituire dupa caz, din care sa rezulte ca au ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora.

3.Informatii privind documentatia de atribuire:

a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, Direcția Tehnică – Compartiment Patrimoiu, Superficii, începând cu data de 02.09.2020.

b. Cheltuieli privind procedura de licitație :

       • caiet de sarcini 200,00 lei

       • taxa de participare 100,00 lei

       • garantia de participare 2500,00 lei

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2020 ora 12.00.

4.Informatii privind ofertele:

  1. Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.09.2020, ora 12:00.

  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita, camera 1 – Registratura.

  3. Numarul de exemplare în care trebuie depusa documentatia: 2 exemplare.

5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:

24.09.2020, ora 11:00, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomița, municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Ialomița, telefon: 0243 236 952, fax: 0243 232 266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.

7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 31.08.2020.

PRIMAR,

Sorin GAFIȚOI

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved