Anunț concurs organizat de Consiliul Județean Ialomița

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022, privind aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul Județean Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de :

Director, gradul II , în cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Fierbinți – Târg Ialomița, pe perioada nedeterminată.

Condițiile generale prevăzute de art.15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

a) are cetățenie română sau cetățenia altui stat al Uniunii Europene, a unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitatea și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals sau contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează , cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul Național Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit.h).

Condiții specifice de participare

  1. Studii de specialitate : studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, drept sau medicină.

  2. Abilități, calități și aptitudini necesare : dinamic, bună comunicare și negociere;

  3. Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) : capacitate de organizare, capacitate de conducere, capacitate de control, decizie, mediere și negociere.

  4. Vechime : minimum 6 luni în specialitatea studiilor.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea , potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritate sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a avederinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exoploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Gentice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Biroul Resurse Umane, tel.0243 230200, persoana de contact Cuciureanu Paulica Gabriela, email : cji@cicnet.ro. Bibliografie și tematică

1.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

– Partea III- Administrația publică locală,

-Partea a VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice,

– Titlul III – personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr.53/2003(*republicată*) – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 3. Hotărârea nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acodate în unitățile de asistență medico – sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență socială și personalul care desfățoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 4.Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 5.Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 6.Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 7.Legea nr. 17/2000 (*republicată*) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modiificările și completările ulterioare;

8.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 9.Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica este aceeași cu bibliografia.

Calendarul de desfăşurare al concursului

Publicitate : 30 martie 2023

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant .

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune de către candidați la biroul Resurse umane din cadrul Consiliului Județean Ialomița, în perioada 30.03.2023 – 12.04.2023, în zilele de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 iar în ziua de vineri între orele 8.00-14.00.

Data limită de depunere a dosarelor este 12.04.2023, ora 16,30.

În data de 18.04.2023 se va afișa pe site-ul instituției și la avizier rezultatul selecției dosarelor depuse de candidați. Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de o zi lucrătoare de la afișare iar soluționarea acestora se va face în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă a concursului de ocupare a postului vacant de Director, gradul II va avea loc în data de 26.04.2023, ora 10.00 . Contestațiile pentru proba scrisă se vor depune în data de 27.04.2023 iar soluționarea și comunicarea rezultatelor se va afișa în data de 28.04.2023.

Proba interviului se va susține în data de 02.05.2023 la ora 10.00. Contestațiile pentru proba interviului se vor depune în data de 03.05.2023 iar soluționarea și comunicarea rezultatelor contestațiilor se va afișa în data de 04.05.2023. Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Ialomița, din municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, județul Ialomița .

Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 04.05.2023 atât la avizierul Consiliului Județean Ialomița cât și pe site-ul acestuia.

SecretarGeneral al Județului

Adrian – Robert Ionescu

Intocmit,

Paulica Gabriela Cuciureanu


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved