Anunț al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița

 

Termenul de acordare a consultațiilor la distanță a fost prelungit până la data de 3 martie 2021

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița anunță asigurații că s-a prelungit termenul de acordare a consultațiilor la distanță, până la data de 31 martie.

Consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate în continuare şi la distanță, până la sfârșitul lunii martie.

Consultaţiile medicale acordate la distanță în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic se acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultaţii prevăzut în contractul-cadru, dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic.

Pentru consultațiile medicale acordate la distanță, validarea cardului de sănătate nu este necesară, însă toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

Consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare, cu următoarea precizare: psihologii și logopezii nu pot încheia contract direct cu Casa de Asigurări de Sănătate, ci doar prin intermediul unui medic specialist care, la rândul lui, poate extinde contractul de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul clinic și pentru servicii conexe actului medical furnizate de către psiholog și logoped.

La data prezentei nici unul dintre medicii specialiști aflați în contract cu CAS Ialomița nu a solicitat și raportarea de servicii conxe actului medical.

Mai mult decât atât, biletul de trimitere nu este necesar pentru consultaţiile la distanţă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu. Pentru celelalte tipuri de consultații este necesară prezentarea biletului de trimitere, cu anumite excepții.

Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente Casei de Asigurări de Sănătate de către asigurat, membru al familiei de grad I şi II, soţ/soţie, persoană împuternicită legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise CJAS prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepţia reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu şi fără contribuţie personală/dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi a persoanelor care desfăşoară activitate la nivelul acestora. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor. Documentele se transmit în baza acordului scris din partea asiguratului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele de contact ale CAS Ialomița sunt: fax: 0243/232750; e-mail: relpub@casil.ro; asigurati@casil.ro; eucard@casil.ro.

Își mențin valabilitatea până la data de 31 martie 2021 următoarele documente, a căror valabilitate expiră până la această dată:

– biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

– biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

– recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive (care se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate);

– deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;

– deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul CNAS pentru efectuarea investigației PET-CT.

Medicii de familie pot prescrie în continuare, pentru pacienții cronici, inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în Lista de medicamente compensate și gratuite) este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale. Pentru medicamentele care se prescriu de medicul de familie în baza scrisorii medicale emisă de medicul specialist este necesar ca scrisoarea medicală să fie în termenul de valabilitate.

Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea pacientului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved