Ialomitastea
Nr. 1054, Anul , din 8-Aprilie-2020Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
ActualitateVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Raport privind starea economică, socială și de mediu a Unității Administrativ Teritoriale Fetești în anul 2019 (I)

Stimați feteșteni!

Raportul pe care îl prezint este o sinteză a activității U.A.T. Municipiul Fetești, care include funcționarea aparatului de specialitate al primarului, al direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din subordine.
Anul 2019 a fost ultimul an complet al acestui mandat pe care feteștenii mi l-au acordat. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din acest municipiu, atât celor care m-au susținut și mi-au oferit onoarea de a mă numi Primarul Municipiului Fetești cât și celor care nu au fost convinși de eforturile mele și ale administrației pe care o conduc, pe care îi asigur încă o data că am acționat întodeauna cu bună credință și în interesul general al Feteștiului.
Și anul trecut, am reușit să alocăm timpul și resursele necesare proiectelor de investiții pe care le-am început și pe care trebuie să le finalizăm. De asemenea, am accesat proiecte noi, menite să sporească calitatea vieții cetățenilor. Amenajările urbane, străzile, trotuarele și parcările din oraș au beneficiat de fonduri importante de la bugetul local.
Au fost demarate lucrările la noul Ambulatoriu din Cadrul Spitalului Municipal „Anghel Saligny”, la noua grădiniță din cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul, la reabilitarea Corpului C al aceleași școli, la reabilitarea de corpuri din cadrul Liceului Teoretic „Carol I”, al Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară, la alte unități de învățământ și au început lucrări la cinci străzi municipale importante care sunt în proces terasare, asfaltare și dotare cu trotuare, străzi incluse în PNDL. Toate aceste realizări cât și alte obiective de investiții din cadrul raportului fac parte din strategia celor 3 S-uri(Școală, Stradă, Spital), strategie pe care mi-am bazat acțiunile încă de la preluarea mandatului de primar.
Au fost continuate acțiunile ce vizează protecția mediului, întrucât de mediul înconjurător depinde sănătatea și capacitatea fiecărui cetățean.
Evenimentele culturale și sportive au beneficiat de susținere și finanțate în limitele posibilităților bugetului UAT și de interes din partea feteștenilor.
Am căutat în mod constant să mențin și să întăresc orice formă de colaborare a administrației publice locale cu cea centrală, cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean, cu deconcentratele diferitelor ministere prezente la nivel județean, cu cetățenii, cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru asigurarea legalității, responsabilității și eficienței actului administrativ și pentru a crea sinergii benefice Municipiului Fetești.
Totodată, vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o anul trecut și vă doresc la fel de mult succes în 2020, pe cât doresc și administrației pe care o conduc.

Starea economică

În decursul anului 2019 au fost evidențiate și înregistrate cheltuieli finanțate integral din bugetul local în valoare de 44.371.565 lei, (inclusiv activitatea de învățământ) de 1.013.765,60 lei și au fost întocmite un număr de 4.101 de ordine de plată pentru transferuri între conturile interne, transferuri între instituțiile subordonate și plăți către conturile operatorilor economici și ale instituțiilor de credite, în conformitate cu valorile cuprinse în propunerile și angajamentele legale cu respectarea OMFP1972/2003 și prin încadrarea în disponibilul din cont și bugetul aprobat.
De asemenea, s-au luat măsuri imediate astfel ca, urmare a actelor emise de Guvernul României, de ministere și de alte organe centrale, implicit de Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița sau de Consiliul Județean Ialomița, prin care s-au alocat fonduri, s-au semnat contracte de finanțare pentru investiții, majorări de cheltuieli materiale, de personal etc., s-au întocmit rapoarte fundamentate pentru rectificarea bugetului general consolidat al UAT precum și a bugetelor terțiare implicate. De asemenea, ori de câte ori activitatea zilnică a impus rectificarea bugetelor, în vederea asigurării utilităților și a altor cheltuieli curente, atât pentru activitățile (capitolele) autoriății executive locale (primărie) cât și la solicitările ordonatorilor terțiari de credite, s-au întocmit rapoarte pentru rectificări și virări de credite. Urmare a acestor demersuri s-au efectuat un număr de 35 de rectificări din care 18 prin Hotărâri ale Consiliului Local și 17 prin dispoziții ale ordonatorului principal de credite (primar). Consecință acestora a fost că de la un buget inițial planificat de 49.251.030 lei, venituri s-a ajuns la un buget final planificat de 55.918.142 lei, iar la cheltuieli de la 52.543.460 lei la 59.398.606 lei.
Cheltuielile pe 2019 s-au efectuat în următoarea structură (pe activități):
1. Autorități Publice (Primărie): funcționare 24,55 la sută, dezvoltare 8,57 la sută
2. Evidența Populației: funcționare 1,86 la sută
3. Poliție Locală + PSI și Situații de Urgență: funcționare 4.90 la sută
4. Învățământ: funcționare 11,64 la sută, dezvoltare 47,53 la sută
5. Sănătate: funcționare 2,99 la sută, dezvoltare 6,06 la sută
6. Cultură, sport, religie, recreere: funcționare 7,32 la sută, dezvoltare 5,95 la sută
7. Asistență socială: funcționare 17,30 la sută
8. Locuințe, servicii și dezvoltare DADPP: funcționare 11,88 la sută, dezvoltare 11,44 la sută
9. Protecția mediului: funcționare 6,90 la sută; dezvoltare 2,37 la sută
10. Transporturi (modernizare străzi): funcționare 10,52 la sută; dezvoltare 13,01 la sută;
11. Tranzacții privind datoria publică: funcționare 0,14 la sută
12. Acțiuni generale economice: dezvoltare 5,07 la sută
TOTAL: 44.371.565 lei cheltuieli efectuate, din veniturile încasate în sumă de 44.638.158 lei.
Execuţia bugetară pe anul 2019 s-a încheiat cu un excedent de 1.981.727,31 lei pe secţiunea de funcţionare şi cu un deficit de 1.715.133,20 lei, pe secţiunea de dezvoltare, rezultând un excedent consolidat pe acest an de 266.594 lei care se adăugă la excedentul anilor anteriori în suma de 3.495.895 lei rezultând un excedent total la 31 decembrie 2019 de 3.762.489 lei.
Pentru anul 2019, activitatățile serviciilor cu atribuţii de stabilire, constatare, înregistrare, colectare și încasare a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local s-au menținut în aceeași parametrii, atât cele referitoare la relațiile funcționale specifice în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite contribuabililor cât și de relaționare cu Consiliul Local, precum și perfecționarea parametrilor de natură fiscală, ce s-a concretizat în creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetului local al Consiliului Local Fetești.
Gradul de colectare a creanțelor fiscale specifice a fost de 66 de procente. Au fost transmise contribuabililor 4165 decizii de impunere. Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea unor dosare rămase în curs din anul precedent dar au fost întocmite și alte dosare de executare pentru contribuabilii rău platnici. Dacă în anul 2018 suma încasată a fost 9.019.104 lei, în anul 2019 suma încasată a fost de 9.816.969 lei.
La capitolul Dezvoltare, Investiții, Proiecte și finanțări externe, s-au continuat investiții începute în anii anteriori, precum și deschiderea de noi investiții strategice pentru feteșteni, după cum urmează:
9 obiective cu fonduri europene din care: 5 obiective în derulare; 1 obiectiv în faza de precontractare; 1 obiectiv în faza de întocmire a cererii de finanțare; 2 obiective depuse și neevaluate:
”Creşterea eficienței energetice la Lic.Teoretic Carol I” - finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, obiectivul se află în implementare – procedură de achiziție servicii de proiectare și lucrări de execuție a obiectivului. Nu au fost demarate lucrările de execuție pentru că nu a fost primit avizul proiectului tehnic.
”Creşterea eficienței energetice la Lic. Tehnologic de Industrie Alimentară”- finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.1 B, a fost semnat contractul de finanțare și se află în implementare – procedură de achiziție servicii de proiectare și lucrări de execuție a obiectivului. Nu au fost demarate lucrările de execuție pentru că nu a fost primit avizul proiectului tehnic.
”Formare, dezvoltare, responsabilizare pentru prevenirea corupței și asigurarea eticii și integrității în administrația publică a Municipiului Fetești” finanțat prin POCA, proiect finalizat.

”Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești” care este în derulare, finanțat prin POR 2014-2020 Axa 8.1A, având contract semnat în 2019. Lucrările de execuie au început în anul 2019.
”Sistem integrat de transport durabil în Mun. Fetești”- propus spre a fi finanțat prin POR 2014-2020 Axa 3.2. , se află în faza de precontractare.
”Înființarea centrului pentru servicii culturale ”A.Saligny” și îmbunatăţirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” - SUERD - s-a întocmit și depus cererea de finanțare în anul 2018, pentru care a fost primită o adresă în care s-a menționat că va intra în evaluare.
”Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale A. Vlaicu. și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești” - propus spre a fi finanțat prin POR Axa 13 - s-a întocmit și depus cererea de finanțare în anul 2018, dar pentru care nu s-a primit nicio adresă.
”Eficiență și performanță în administrația publică a Municipiului Fetești” – POCA, proiect aflat în derulare .
Parc tematic ”Cetatea Helis” a fost depusă cererea de finanțare, având ca termen de depunere 31.01.2019, pentru care s-a primit răspuns că cererea nu a fost acceptată.
”Reabilitare front de captare și rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și stații de pompare apă uzată menajeră în municipiul Fetești” – obiectiv care se implementează prin operatorul regional de apă-canal SC RAJA SĂ, având contract de finanțare semnat. Nu au fost efectuate cheltuieli în anul 2019.
Construire grădiniță cu program normal – obiectiv care se va face în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale finanțat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 10, pe amplasamentul Școlii Gimnaziale M. Viteazul, se află în execuție.

5 obiective cu fonduri guvernamentale și alte surse, 3 obiective cu fonduri guvernamentale prin PNDL – în derulare; și 2 obiective din alte surse (CNI; FDI), depuse în vedrea finanțării:
Reabilitare şi modernizare Școala Gimnaziala Mihai Viteazul – corp C1 – obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost demarată execuția de lucrări din care s-au făcut lucrări în valoare de 146.723,14 lei. Obiectivul se află în valabilitatea contractului cu MDRAP și pentru anul 2020.
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială Radu Vodă – corp A şi B – obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost realizată procedura de proiectare și în prezent sistat pentru obținerea de dovezi de la Judecătorie, în vederea începerii lucrărilor de reabilitare și modernizare – nu au fost cheltuieli executate în anul 2019;
Reabilitare și modernizare străzi municipale - obiectiv derulat în cadrul programului PNDL pentru care a fost realizată procedura de proiectare, autorizare și care se află în execuție. În acest an au fost executate lucrări în valoare de 896.444,09 lei – sume solicitate la MDRAP constând în lucrări executate pe străzile Ceahlăului și str. Tineretului.
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultura în Municipiul Fetești, a fost depusă documentația în vederea finanțării obiectivului prin programul Companiei Naționale de Investiții, program derulat prin MDRAPFE pentru care nu a fost primit încă niciun răspuns.
Construire acoperiș piața agroalimentară - zona tarabe – a fost depusă documentația în vederea finanțării prin programul ADI – ÎL derulat de Consiliul Județean Ialomița, pentru care a fost întocmit inclusiv proiectul tehnic. În anul 2019, după introducerea anunțului privind execuția de lucrări de 5 ori, a fost adjudecată execuția lucrărilor și s-a semnat contractul de lucrări, urmând ca în anul 2020 să înceapă efectiv execuția acestora.
Renovare și modernizare Creșa nr. 2 – proiectul de renovare a creșei a fost finanțat cu fonduri de la Ambasada SUA, finalizat în anul 2019 , dar care nu a fost recepționat din cauza condițiilor impuse de ISU Ialomița, pentru care se vor solicita reiterarea acestora.

Sorin GAFITOI,
Primarul Municipiului Fetești
( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.