Ialomitastea
Nr. 1017, Anul , din 16-Martie-2019Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
duo manager
lunca_2012
ALTEX
Prima paginaVersiune pentru tiparireRecomanda unui prieten acest articolParerile cititorilor
Primăria Municipiului Feteşti: Anunț concurs consilier clasa I

Primăria Municipiului Feteşti organizează în data de 03.05.2018 (proba scrisă), respectiv, 07.05.2018 (interviul), la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Direcției Strategie, Investiții, Pregătire și Implementare Proiecte, Serviciul Strategie Dezvoltare - Compartiment Dezvoltare Investiții, Lucrări Publice.
I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
* depunerea dosarelor : 03.04.2018 - 23.04.2018 la secretariatul comisiei de concurs - Compartiment Resurse Umane, telefon: 0243364410 int.109
* proba scrisă se va desfăşura în data de 03.05.2018 ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV;
* interviul se va desfăşura în data de 07.05.2018 ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.
II.CONDIŢII DE PARTICIPARE
A .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege
B. Specifice:
a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care candidează: minim 9 ani;
b) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul științelor inginerești.
III. ACTELE SOLICITATE CANDIDATILOR PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE
* formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
* curriculum vitae, model comun european;
* copia actului de identitate;
* copii ale diplomelor de studii, certificatelor și documente care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;
* copia carnetului de muncă și, dupa caz, adeverințe eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
* cazier judiciar;
* adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
* declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gafitoi Sorin

Intocmit
Ciocoiu Luminita
Consilier Resurse Umane
03.04.2018

( )
Sondaj
?
ALTEX
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
LIVIU
SERVICE INTERNATIONAL
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.