Ialomitastea
Nr. 925, Anul , din 23-Iunie-2017Categorii
Prima pagina
Editorial
Reportaj - Interviu - Anchete
Sport
Politica
Cultura - Sanatate
Zig-Zag Agerpres
Eveniment
Actualitate
Care va sa zica
Anunturi si Licitatii Publice
Mica publicitate
Contact
Horoscop zilnic
Arhiva
sc oyl company
racman-a
hotel ialomita-a
euroinvest tel-a
itp-a
duo manager
lunca_2012
Actualitate
Termen depunere 27 iunie la Finanțele Publice
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomita informează persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit, aferente trimestrului II 2017, pana cel tarziu luni, 26 iunie 2017.
Nu au obligaţia efectuarii de plăţi anticipate la termenul menţionat contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole pentru care reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este în sarcina arendaşului şi nici contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală care plătesc impozitul în două rate egale scadente la 25 iulie şi 25 noiembrie.
De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 26,3 % sau 10,5% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 5,5%, reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului II 2017. Plăţile anticipate aferente trimestrului II 2017 se efectuează până la data de 26 iunie 2017 inclusiv.
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codul de procedură fiscală .
În ceea ce priveşte valoarea dobânzii, aceasta este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere,iar penalitatea de întârziere, care reprezenta o sancțiunea pentru neachitarea la scadență, de către debitor, a obligațiilor fiscale principale este in cuantum de 0,01% pe fiecare zi de întârziere.

- depunerea formularului 087 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori" de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cu sediul activităţii economice în România, care realizează activităţi de producţie agricolă sau de servicii agricole, aşa cum sunt prevăzute la art. 3151 alineat (1) litera c) şi d) din Codul fiscal şi care nu realizează alte activităţi economice sau realizează şi alte activităţi economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la articolul 310 din Codul fiscal. [articolul 3151 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul Preşedintelui ANAF 3698/2016, cu modificările şi completările ulterioare] - depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare de către persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna/trimestru care la data de 1 ianuarie 2017 aplică sistemul TVA la încasare, şi care se află într-una din următoarele situaţii: - au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna aprilie 2017 - nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare [articolul 324 alineat (14) şi (16) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinul Preşedintelui ANAF 1503/2016] 2 /5 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov 26 IUNIE, ultima zi pentru: - efectuarea plăţilor anticipate de impozit, pentru trimestrul II 2017, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la articol 104 alineat (3), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, şi a veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. [articol 74 şi articol 121 alineat (1)-(4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal] - efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul II 2017, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la articol 104 alineat (3), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic. [articol 151 alineat (2), articol 174 alineat (3) din din Legea 227/2015 privind Codul fiscal] - depunerea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plată cu termen lunar sau trimestrial şi plata acestor obligaţii. [Ordinul Preşedintelui ANAF 587/2016, modificat şi completat prin Ordinul Preşedintelui ANAF 1053/2016 şi Ordinul Preşedintelui ANAF 869/2017] - depunerea formularului 112 "Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" cu termen lunar sau trimestrial şi plata acestor obligaţii de către: - persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator; - entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor; - plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, altele decât cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, după caz; - instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; - angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, în cazul încheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului; - angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, pentru contribuţiile sociale individuale şi cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul în care nu se încheie un acord privind declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de către angajaţi, impozitul pe venit declarându-se de angajaţi în D224. - depunerea formularului 112 "Declaraţie privind obligaţia de platã a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate" pentru luna aprilie şi mai 2017 şi de către: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor a căror perioadă fiscală este trimestrul, dacă în cursul lunii mai 2017 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariaţi. Atenţie! În acest caz, termenul de plată a obligaţiilor este trimestrul (25 iulie 2017). [articol 147 alineat (1) şi (4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal] 3 /5 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov 26 IUNIE, ultima zi pentru: ATENTIE !!! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi, care deţin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară şi se plăteşte de societatea mamă la organul fiscal la care aceasta este înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la secţiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar. - depunerea formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, cu termen lunar, pentru declararea şi plata impozitului pe venit, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajaţi şi angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului de angajaţi prin formularul 112. [articolul 82 alineat (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinul Preşedintelui ANAF 3622/2015, cu modificările şi completările ulterioare] - depunerea formularului 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi plata TVA-ului datorat; Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform articolului 310 alineat (7) din Codul Fiscal până la 10 aprilie 2017. [articol 323 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi Ordinul Preşedintelui ANAF 591/2017] - depunerea formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" şi plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru: - achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrată special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal); - achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal); - achiziţii de servicii care au locul taxării în România conform articolului 307 alineat (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara României, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. articolului 307 alineat (2) Cod fiscal (persoana care efectuează achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal trebuie să se înregistreze special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);
[citeste]
COMUNICAT DE PRESA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor interesaţi că, luni, 26 iunie 2017, inclusiv, este ultima zi in care se pot depune la administraţiile financiare teritoriale, următoarele declaraţii:
- formularul 087 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori" de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cu sediul activităţii economice în România, care realizează activităţi de producţie agricolă sau de servicii agricole, şi care nu realizează alte activităţi economice sau realizează şi alte activităţi economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la articolul 310 din Codul fiscal.
- formularul 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare de către persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna care la data de 1 ianuarie 2017 aplică sistemul TVA la încasare, şi care se află într-una din următoarele situaţii: au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna mai 2017 ;nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, dar renunţă la aplicarea sistemului TVA .
- formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii.
- formularul 112 "Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" cu termen lunar şi plata acestor obligaţii.
- formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA şi plata TVA-ului datorat; Menţionam ca decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform articolului 310 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 mai 2017.
- formularul 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" şi plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
- formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
- formularul 311 „Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g) sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal”. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.
- formularul 390VIES "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare", pentru luna mai 2017. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
Nedepunerea în termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului de procedură fiscală.

SEF AJFP IALOMIŢA
PETRE ŢENEA
[citeste]
Rata şomajului mai 2017
La sfârşitul lunii mai 2017, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa se aflau înregistraţi un număr de 6248 şomeri, din care 824 şomeri indemnizaţi, respectiv 5424 şomeri neindemnizaţi.
Din numărul total de şomeri aflaţi în baza de date a agenţiei la 31 mai 2017, 2465 sunt femei.
La finele lunii mai 2017, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Ialomiţa este de 6,34 % în scadere faţă de cea înregistrată la sfârşitul lunii aprilie 2017 când s-a situat la valoarea de 6,6 %.

[citeste]
Sondaj
?
hotel parc-a
cabinet estetica-a
spala_bine
hotel ialomita new 2013
tritipan
LIVIU
Copyright 2004 - 2016 © S.C. IALPRESS S.R.L.  
Ia permisul din prima!
Intrebarile DRPCIV. Mediu de invatare. Legislatie. Pregatire completa pentru categoriile A, B, C si D.